Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

De Schapen en de Bokken

Uit “Het Aquarius Evangelie
Van Jezus de Christus”

33. Wees op elk moment, des daags of des nachts, gereed, omdat de Heer zal komen als gij Hem niet verwacht.

34. Voorwaar, wanneer Hij zal komen met al Zijn lichtboodschappers, zal het boek des levens en zal het boek der herinneringen, geopend worden - de boeken, waarin de gedachten, en woorden en daden, neergeschreven zijn.

35. En iedereen kan de verslagen lezen, die hij voor zichzelf geschreven heeft, en hij zal zijn lot weten, voordat de rechter zal spreken, en dit zal de tijd van het oordeel zijn.36. In overeenstemming met hun verslagen, zullen de mensen hun eigen plaats vinden.

37. De rechter is gerechtigheid, de koning van de gehele aarde, en hij zal de menigten scheiden, zoals de schaapherder de schapen van de bokken scheidt.

38. De schapen zullen hun plaatsen aan de rechterzijde vinden, de bokken aan de linkerzijde, en ieder mens zal zijn eigen plaats weten.

39. En dan zal de rechter tot hen, die aan zijn rechterzijde staan, zeggen: Gij gezegenden van de Vader-God, kom binnen in uw erfdeel, dat reeds voor u bereid was vanaf de tijden van oudsher.

40. Gij bent de dienaren geweest van het ras; en ik was hongerig en gij gaf mij brood; ik was dorstig en gij gaf mij te drinken; ik was naakt en gij gaf mij kleding;

41. Ik was ziek, gij verzorgde mij; en ik was in de gevangenis en gij kwam met opbeurende woorden tot mij; ik was een vreemdeling en in uw woning vond ik een tehuis.

42. Dan zal de rechtvaardige zeggen: Wanneer zag ik u hongerig, dorstig, ziek, gevangen of een vreemdeling aan onze poorten en heb ik u verzorgd?

43. En dan zal de rechter zeggen: Gij hebt de mensenkinderen gediend, en wat gij ook voor dezen gedaan hebt, dat hebt gij mij gedaan.

44. De rechter zal tegen die aan zijn linkerzijde staan, zeggen: Ga heen van mij, gij hebt de mensenkinderen niet gediend.

45. Ik was hongerig, en gij gaf mij niets te eten; ik was dorstig en gij gaf mij niets te drinken; ik was een vreemdeling en gij joeg mij van uw deur weg. Ik was in de gevangenis en was ziek, en gij zorgde niet voor mij.

46. Dan zullen dezen zeggen: Wanneer hebben wij verzuimd voor u te zorgen? Wanneer zagen wij u hongerig, dorstig, ziek, een vreemdeling of in de gevangenis, en hebben u niet verzorgd?

47. En dan zal de rechter zeggen: Uw leven was vol van uzelf; gij diende uw zelf en niet uw naaste, en toen gij een van uw naasten veronachtzaamde, veronachtzaamde en verwaarloosde gij mij.

48. Dan zal de rechtvaardige het koninkrijk en de macht ontvangen en de onrechtvaardigen zullen heengaan om hun schulden te betalen, om te lijden, alles wat de mensen door hun handen geleden hebben.

49 Zij die oren hebben om te horen en harten om te verstaan, zullen deze gelijkenissen begrijpen.

***
 
Voorbeelden van Momenten waarop in het verleden werd geoogst, kan men vinden in de esoterische geschiedenis. De grote catastrofe die Atlantis vele duizenden jaren geleden vernietigde was een werkelijke Dag des Oordeels van een soortgelijke, maar toch mindere orde dan die welke nu op ons afkomt en die, net zoals in de eindtijd van Atlantis, alle zielen die niet gekwalificeerd zijn om met de overblijvenden verder op te trekken, zal tegen houden. Waarschijnlijk waren in die Atlantische tijden, net als nu, vele of wellicht zelfs de meeste mensen niet bij machte om geloof te hechten aan of acht te slaan op de waarschuwingssignalen, op de profeten of hun voorspellingen. Vandaag de dag echter kunnen al diegenen die de zaken objectief kunnen beschouwen met behulp van een beetje weldenkendheid en onderzoek, duidelijk waarnemen wat er gaat gebeuren.

Voor alle mensen met een goed onderscheidingsvermogen is het overduidelijk, dat diegenen die vasthouden aan oude en in onbruik geraakte leefwijzen door hun materialisme, niet zijn voorbereid om zij aan zij op te trekken met de meer spiritueel georiënteerde bevolking in de Nieuwe Wereld. We zien dan ook hoe cruciaal het is om nu oprecht en volledig datgene te accepteren wat nieuw, relevant en juist is, want het Moment van Oogsten is nabij. Alleen maar interesse hebben in de eeuwige waarheid is absoluut niet meer voldoende. Een vluchtige nieuwsgierigheid heeft nog nooit iemands vibratie kunnen verhogen en zal ook nooit uit zichzelf een positief resultaat opleveren wanneer het Moment van Oogsten aanbreekt. Alleen en uitsluitend door iemands demonstratie van liefde wordt dat bewustzijn positief beïnvloed. Om die reden is een actieve en altruïstische houding vereist. En niet slechts een passieve instemming.

 

Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstuk Pagina voor het laatst bewerkt op: 08/11/2005