De Roep tot Discipelschap

Dimensie of veld van bewustzijn?

Dit artikel gaat over dimensies en bewustzijn en hun relatie met discipelschap. Discipelschap betekent de overgang van het 4e bewustzijnsveld via het 5e naar het 6e bewustzijnsveld, in de 3e dimensie!

Het 6e bewustzijnsveld is het Pad. Dit is een transcendentaal veld en is een andere bewustzijnsstaat dan het mentale of astrale veld. Maar voordat je hier komt kom je eerst de afleidingen tegen in het 4e en 5e bewustzijnsveld.

Als je ervan uitgaat dat een punt 1 dimensionaal is, en een plat oppervlak 2 dimensionaal, dan is de mens een 3 dimensionaal wezen dat zich beweegt in een 3 dimensionale wereld.

Dimensie lijkt een fysieke grootheid te zijn. Bewustzijn lijkt een bewustzijnsgrootheid te zijn. Dimensie en Bewustzijn kunnen dus niet één op één worden uitgewisseld.

De mens bestaat vanwege zijn zelfbewustzijn. Zonder zelfbewustzijn is de mens een puur instinctief wezen in het 3e bewustzijnsveld in de 3e dimensie.

Het 4e bewustzijnsveld is het menselijke waarnemingsveld en is astraal van aard. Het 5e bewustzijnsveld is mentaal van aard. De eerste 3 bewustzijnsvelden zijn die van de dierlijke (3), plantaardige (2) en minerale (1) bewustzijnsvelden.

Groepsdynamiek – Telepathische Overdracht

In het 4e en 5e Bewustzijnsveld is al het spirituele groepswerk hiërarchisch, het heeft een leider nodig (5e Bewustzijnsveld). Het 5e bewustzijnsveld is een mentaal kennisveld en bestaat uit theoretische esoterische kennis van specifieke religieuze of spirituele signatuur.

In het 4e bewustzijnsveld vindt astraal persoonlijk en spiritueel ontwaken plaats door spiegeling en communicatie met andere mensen. Dit creëert een astrale/mentale groepsdynamiek.

Ieder mens beweegt zich binnen alle frequenties van het 4e Bewustzijnsveld. Je leeft niet alleen in je hoofd. Binnen het 4e rijk van bewustzijn is het gehele menselijke energetische systeem gevoelig voor energetische aantrekkingen en telepathische transmissie over ALLE chakrafrequenties. Dit versterkt het gevoel ‘bij een bepaalde groep te horen’ en kan je tegenhouden om vooruit te komen!

Binnen het menselijk systeem strekt het bereik van frequenties zich uit van de basischakra tot de kruinchakra. Ieder mens is zowel een zender als een ontvanger. De laagste frequenties hebben het kortste bereik en de hoogste het grootste communicatiebereik binnen het 4e rijk van bewustzijn met soms resonanties in het 5e velddomein.

Astrale energetische transmissie in het 4e veld is afstandsafhankelijk en speelt vooral bij fysieke groepen een rol.

Mentale energetische overdracht in het 5e veld is voornamelijk afhankelijk van signatuur-resonantie en speelt een belangrijke rol in online groepen. De theoretische esoterische religieuze of spirituele kennis spreekt je aan (resoneert) of niet. Hiermee is “onvoorwaardelijkheid” binnen de 4e en 5e bewustzijnsgebieden van de menselijke wereld beperkt tot de eigen bubbel (cirkel). Deze resonantie met beperkte onvoorwaardelijkheid kan je ook weerhouden om door te gaan!

Het Pad van Aquarius Discipelschap is het pad van Spirituele Dienstbaarheid en bestaat uit het achterlaten van het 4e en 5e bewustzijnsveld om het 6e bewustzijnsveld binnen te gaan, het transcendente veld van de Ziel in een Zielencollectief. Op deze site kun je meer leren over Dienstbaarheid door Transcendente Groepsdynamieken.

— Kirsten

Online Spirituele dienstbaarheid in de praktijk deel II

Discipelschap en vrijheid

Gaan spirituele dienstbaarheid en vrijheid samen? Ze lijken tegenstrijdig, dienstbaarheid veronderstelt ook toegewijde betrokkenheid en inzet voor de zaak.

Online intuïtief transcendent groepswerk vereist toewijding, focus en aanwezigheid in het hier en nu. Toegewijde deelnemers zijn allemaal verbonden in het 6e rijk van bewustzijn, dus waar is de grenzeloze vrijheid?

In het 4e bewustzijnsgebied is al het spirituele groepswerk hiërarchisch, er is een leider (5e) nodig om een groep te leiden. Het 5e bewustzijnsveld is puur mentaal en bestaat uit theoretische esoterische kennis van specifieke religieuze of spirituele signatuur.

Het is de op zichzelf staande intuïtieve spirituele werker die het Pad betreedt. Het Pad is het 6e bewustzijnsveld, het veld van de Ziel.

Het Pad is een puur innerlijk pad en kan voorbij het menselijke 4e en 5e bewustzijnsveld van de wereld worden bewandeld. Het internet heeft niet alleen wereldwijde transcendente groepsservice mogelijk gemaakt. Het wereldwijde web heeft ons er ook toe gebracht de planeet en al haar verschillende bewustzijnsgebieden als één coherent geheel te begrijpen.

Intuïtief groepswerk in het 6e bewustzijnsveld is echt Waterman-werk en is dat altijd geweest. Hier is Eenheid in vriendschap en deze resonantie verhoogt de frequenties in het veld. Het 6e veld van bewustzijn is het rijk van de Ziel en strekt zich uit over tijd en ruimte.

Grenzeloze vrijheid EN Spirituele Dienstbaarheid zijn gebaseerd op één en hetzelfde (Aquarius) principe: “Alle mensen zijn zoals jij”.

Alles wat je echt nodig hebt voor dit werk is een liefdevol en ontwaakt hart dat zich geroepen voelt om samen “het Pad” te bewandelen. Onze voertaal is Engels. De Ziel heeft geen taal nodig om zich uit te drukken.

Groepscontacten vinden plaats via internet. De essentiële verbinding met het 6e bewustzijnsveld is via het hartcentrum en is transcendent energetisch van aard. Men maakt dan geen deel meer uit van de groepsdynamiek in het 4e en 5e bewustzijnsrijk en dat is bevrijdend.

Het 6e bewustzijnsrijk, Het Pad – Voorbij de wereld geleid door de Ziel

Het 6e bewustzijnsveld omvat alle “lagere” bewustzijnsgebieden, maar ligt ook voorbij (buiten) het 4e en 5e wereldse bewustzijnsveld.

Het 6e bewustzijnsveld is het rijk van de Ziel. Dus elke geïncarneerde Ziel verblijft buiten de wereldse rijken. De dynamiek van de Transcendente Groep vindt plaats in de Ziel en is zo dienstbaar aan alle belichaamde Zielen. Bovendien kan het collectief van op elkaar afgestemde individuele Zielen zichzelf openbaren als functionerend als “ÉÉN Kosmische Ziel entiteit”. Een planeet omvattend transcendent symfonisch orkest in harmonie waarin elke Ziel zijn eigen toon heeft. Een Ziel-orkest dat meer dan één Ziel toon produceert.

Het alomtegenwoordige aspect van de Ziel (de Kosmische Ziel) manifesteert zich tussen samenwerkende Waterman Zielsverwanten.

— Kirsten

Online Spirituele dienstbaarheid in de praktijk deel I

De online groep als een intuïtieve transcendente entiteit

Er is een groot verschil tussen traditioneel online spiritueel groepswerk en intuïtief online transcendentaal groepswerk.

Traditionele online spirituele ontwikkeling en groepswerk vindt plaats in het 4e bewustzijnsveld. De traditionele groepen worden bepaald door volgzaamheid. Volgzaamheid en herhaling zijn dienst aan jezelf en niet aan de groep waartoe je ‘behoort’.

Intuïtieve transcendentale ontwikkeling en groepswerk vindt plaats in het 5e en 6e bewustzijnsveld.

Bij transcendent groepswerk is het doel trouw te blijven aan de eigen intuïtieve waarnemingen. Als belangrijk onderdeel van de groep is het belangrijk om je eigen intuïtieve innerlijke stem te laten spreken. Dit is dienstbaarheid aan de groep als zelfstandige eenheid en aan het transcendente groeiproces naar perfecte samenwerking.

De stap van 4 naar 5,.. en 6

Het 4e rijk is het menselijke veld van bewustzijn. Dit betekent bewustwording van (zichzelf) en dus ook van de ander. Dit niveau van bewustzijn is astraal gericht op zowel dagbewustzijn als droombewustzijn.

In het astrale menselijke bewustzijnsveld kan men zich bewust worden van mentale gebieden van het 5e veld van bewustzijn. In individuele zin is in dit geval het 5e bewustzijnsveld het ultieme bereik. In de Overziel is dit niveau echter het laagste niveau van het 5e bewustzijnsveld.

Om vooruitgang te boeken in het individuele mentale veld, dient het bewustzijn zich verder uitbreiden. Je hebt een ander bewustzijnsveld nodig, een andere spiegel met een hogere energetische frequentie om te reflecteren.

Online Intuïtief transcendentaal groepswerk heeft een positief effect op bewustzijnsverruiming en op het vinden van de eigen ziel toon (ziel resonantie).

Als je bewustzijn eenmaal is afgestemd op het 5e bewustzijnsveld, wordt de stap naar het 6e rijk je duidelijk.

Als deelnemers is je vrijheid in het 4e rijk grenzeloos. We zijn allemaal verbonden in het 6e bewustzijnsrijk dat het Al dient en buiten het wereldse vlak ligt.

— Kirsten

Over intuïtie als verbindende liefde

Heb je ooit een kudde paarden geobserveerd? Ze kunnen een synchroniciteit vertonen in hun reacties en bewegingen als synchroon-zwemmers op de Olympische Spelen. Dit is de werking van het dierlijke instinct en dient het behoud van de soort. De ontwikkelde menselijke intuïtie werkt als verbindende Liefde en dient de Eenheid.

Gezonde grenzen

Lichaam en psyche vormen samen een energieveld dat is afgestemd op andere menselijke energievelden. Dit is de neiging van de menselijke kudde. In eerste instantie merk je die energetische verbinding niet omdat je gefocust bent op uiterlijke signalen. Dit is echter noodzakelijk voor de ontwikkeling van individualiteit.

Bewustwording van energetische velden en de intuïtieve afstemming daarop vraagt ook om besef van grenzen; waar eindigt mijn energetisch veld (mijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen) en waar begint dat van een ander? Met meditatie en intuïtieve ontwikkeling raak je vertrouwd met je eigen energieën en hoe je deze in balans kunt brengen, en met de taal van je intuïtie.

Reality checks

Reality checks zijn altijd nodig! Interpreteer ik mijn intuïtie op de juiste manier met de werkelijkheid? Komt wat ik intuïtief meen waar te nemen overeen met de werkelijkheid? De wens is vaak de vader van de gedachte, maar als spiritueel werker wil je een betrouwbare en actieve intuïtie, anders heb je er in de praktijk niets aan.

Intuïtie als de wijze moeder

Het eerste niveau, intuïtie als innerlijke communicatie voor je persoonlijke leven. Het intuïtief aanvoelend vermogen helpt je allereerst bij de belemmeringen die je ervaart in relatie tot je medemens.

Door middel van praktijk, en reality checks zul je merken dat het aanvoelende vermogen zich verbreedt, verdiept en zich meer en meer richt op je diepste drijfveren in het leven. Hierdoor leer je je persoonlijkheid en zijn mechanismen steeds beter kennen.

Ontdek welke essentiële behoeften je hebt. Ontdek hoe je jezelf kunt helen. Welke (energetische) ladingen brengen je in een grotere energetische chakra-balans, positief geladen vuur en lucht, of negatief geladen water- en aarde-elementen?

Op verschillende diepten in de psyche kun je verschillende drijfveren vinden die de basis vormen van je intenties. Motivaties en intenties hoeven niet op één lijn te liggen, maar kunnen wel degelijk met elkaar in verband staan. Je hebt de link alleen nog niet ontdekt.

Intuïtie als de wijsheid van het hart

Liefde verbindt, ook in jouw wezen. Innerlijke communicatie is die informatieoverdracht tussen de innerlijke waarnemer van je intuïtie en je innerlijke vertaler. De innerlijke vertaler bevindt zich niet in de logische geest, maar op een dieper niveau van het hartcentrum waar symbolische taal onmiddellijk begrepen wordt, het hart als een intuïtief centrum van wijsheid.

Het energetische veld dat lichaam en psyche vormen, is complexer en uitgebreider dan je je in eerste instantie kunt voorstellen. Als je nog niet zoveel intuïtieve ervaring hebt, is het soms moeilijk om onderscheid te maken tussen intuïtieve innerlijke communicatie en de innerlijke dialoog tussen jou als ik-waarnemer en een of meer deelpersoonlijkheden zoals een innerlijke criticus.

De innerlijke communicatie met deelpersoonlijkheden lijkt soms bedrieglijk echt op telepathische communicatie met een bron buiten jezelf! Deze communicatie zit echter in jou!

Deelpersoonlijkheden zoals innerlijke stemmen zijn bijna altijd veroordelend, maar soms doen ze zich eerst voor als alwetende spirituele gidsen of lichtwezens. Deze innerlijke delen zijn niet tegen jou (astrale aanvallen). Ze maken hun aanwezigheid kenbaar en testen jouw egobewustzijn op zelfkennis, autonomie en authenticiteit. Deelpersoonlijkheden zijn van jou, maar jij hebt de leiding!

De levensboom

Chakra’s zijn de energetische uitstraling van energetische knooppunten en hormoonklieren in het lichaam. Chakra’s liggen aan weerszijden van de ruggengraat, de Boom des Levens. Het hele endocriene systeem is de drager van de persoonlijkheid. De Aura is de uitstraling van de persoonlijkheid.

In relaties roept actie reactie op. Misschien weerhoudt dat je ervan om actie te ondernemen, maar dat verandert niets! Acties (Dharma) zijn nodig om chakra’s in balans te brengen (onbalans is Karma). De acties die door de Intuïtie worden ingegeven zijn zonder oordeel, neutraal en doen geen kwaad, ze creëren geen nieuw karma en dat maakt ze onschuldig van aard. Dit is de wijsheid van het hart.

Het actief gebruiken van de intuïtie voor een energetisch evenwicht in alle chakra’s en dus in de persoonlijkheid staat gelijk aan je ruimte innemen en je incarnatie accepteren en er verantwoordelijkheid voor nemen. Zelfacceptatie activeert de intuïtieve wijsheid van het hart. Heb je naaste lief als jezelf en God (de Eenheid) bovenal.

— Kirsten

Een nieuwe tijd, een nieuw paradigma

Transcendente verbinding

Het spirituele Aquarius paradigma is transcendente gemeenschapszin. De verborgen Geest openbaart Zich tussen ingewijde Zielen. De verborgen activiteit, het vuur van transformatie, treedt naar buiten en werkt zowel in het Veld zelf als in alle Zielen die met het Veld verbonden zijn. Dit is de specifieke spiritualiteit van de adept (discipel) in het Aquariustijdperk en dient de hele mensheid.

Toewijding en focus op het pad

Transcendente gemeenschapszin kan alleen ontstaan en levensvatbaar zijn door volledige spirituele gelijkheid en persoonlijke vrijheid. De nieuwe spirituele instroom brengt een andere energie met zich mee. Waterman-energie stimuleert de uitwisseling van transcendente energie, zowel telepathische, als technologische (internet)communicatie en samenwerking door actieve participatie.

Volledige spirituele en transcendente gelijkheid

De Ziel, Over-Ziel en Kosmische Ziel zijn aan elkaar gelijk. De verbinding tussen Zielen is -per definitie- gelijkwaardig en alomtegenwoordig. Binnen de Transcendente Gemeenschap bestaat alleen dat wat ons verbindt. Transcendentie verbindt en overstijgt de wereldse samenleving.

We zijn geschapen naar Gods beeld, maar dat betekent niet dat we God zijn. We zijn een microkosmos in een macrokosmos, een ego in een universum van goed en kwaad. Als spirituele werkers zouden we dienen af te zien van het kiezen tussen deze twee subjectieve kwaliteiten; Oordelen over goed en kwaad is een seculiere en sociale aangelegenheid en hoort thuis in de rechtbank.

Persoonlijke vrijheid

Dat wat ons verbindt overstijgt religie, hiërarchie, status, doctrines en dogma’s. Het Transcendente Alomtegenwoordige Veld is in het hier en nu, plaats onafhankelijk. Het maakt niet uit of je in een drukke stad of op het platteland woont, in het westen of oosten, noorden of zuiden. De verbinding met het Veld hangt alleen af van je innerlijke verbinding met je hartcentrum en hoe ontvankelijk (innerlijk leeg en stil) je kunt zijn in het hier en nu.

— Kirsten

Dienstbaarheid aan jezelf of aan anderen?

Het tweede ontwaken

Het eerste ontwaken leidt tot zelfkennis, de ontdekking van de bewuste, onderbewuste en bovenbewuste innerlijke cultuur.

Het tweede ontwaken leidt tot de ontdekking van de alomvattende universele Liefde van de Ziel.

Het (hogere) zelf en zijn archetype of kunstmatige zelf

Spiritualiteit en religie resoneren met de diepste en oudste velden in de psyche. Elke resonantie (contact) met dit semi-collectieve archaïsche veld is fascinerend en betoverend voor het egobewustzijn.

Het (hogere) ik-bewustzijn kan zo volledig in de ban raken van die resonantie en een trouwe volgeling worden. Innerlijk voelt men de religieuze/spirituele identiteit, maakt deze zich bewust eigen en verklaart zich daarmee loyaal aan die specifieke groepsidentiteit.

Religie is zowel in de samenleving als van binnen. Zowel in de Oerpsyche als in de Aura-uitstraling.

Archaïsche velden zijn semi-collectief. Een Archaïsch veld is de groepsaura van een mensen met een gelijke religieuze of spirituele signatuur.

Elk veld heeft zijn eigen karakteristieke vibratie die een specifieke spirituele of religieuze groep beïnvloedt en is dus voorwaardelijk. Archaïsche velden zijn beperkte groepen volgelingen binnen de mensheid. Zo’n groepsveld kan uit miljoenen volgers bestaan!

Het tweede ontwaken komt als een flits van herkenning en inzicht; bewustzijn heeft een duidelijk moment van inzicht in de hypnotische, claimende en manipulatieve aard van wat eerst zo vurig werd beleden.

Het werkelijk schokkende inzicht is dat men door het effect van resonantie in een flits die ongewenste eigenschappen ook in het eigen innerlijk herkent. Deze ontdekking kan leiden tot een moment van bezinning en keuze.

Waar is de loyaliteit? Is dat met het archaïsche veld van de spirituele/religieuze familie of met de hele mensheid? Kiest het (hogere) zelf voor persoonlijke liefde of voor universele liefde? Kiest het (hogere) zelf ervoor om zichzelf te dienen, of om het Goddelijke Plan te dienen?

Zoals alle verslavingen, vervagen de intense fascinatie en betovering na verloop van tijd, maar de eigen opportunistische motieven kunnen te verleidelijk zijn om de archaïsche resonantie te behouden.

De frequentie verhogen naar de universele resonantie van de Ziel

Van spirituele ontwikkeling tot spirituele dienstbaarheid ten behoeve van je Ziel en dus ook van de Over-Ziel, het Zielenveld van de hele mensheid.

Op weg naar de universele resonantie van de Ziel. Spirituele dienstverlening bestaat uit het herkennen en loslaten van de spirituele hiërarchische gevoeligheid (loyaliteit) die nog steeds in de archaïsche psyche aanwezig is. Het is deze gevoeligheid die spirituele individualiteit, autonomie en authenticiteit in de weg staat en zo onvoorwaardelijk transcendent Ziel-groepswerk onmogelijk maakt.

De ziel in resonantie met het hogere zelf? Dat is onmogelijk; de ziel kan de frequentie niet verlagen.

Om in resonantie te komen met de Ziel, kan het hogere zelf de frequentie verhogen. In transcendent groepswerk wordt het duidelijk!
Transcendent Soul groepswerk is intuïtief energetisch werk, gedeelde mystieke eenheidservaringen die functioneren via het centraal gelegen hartcentrum.

Ziel-bewustzijn stroomt door en vanuit onvoorwaardelijk liefhebbende harten. Harten gezuiverd van alle voorwaardelijke sympathieën en loyaliteiten, inclusief die van het zelf voor het hogere zelf!

— Kirsten