Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

De Aard van het Kwaad

WANNEER JE AAN DE MENSEN ZOU VRAGEN HOE DE WERELD ERUIT zou zien als zij aan de oorsprong van het Universum hadden kunnen meewerken, dan zouden zij het leven hebben vormgegeven dichter naar hun hart en gevoel en zouden zij vanuit medeleven en compassie het kwaad helemaal hebben willen weglaten. Maar als er binnen de Schepping geen kwaad zou bestaan, zou de mensheid niet van haar fouten leren. Evolutie zou erg langzaam en nietszeggend worden en alle zielen zouden zich meer als een robot gedragen in plaats van onafhankelijk en zelfontplooiend te zijn. Het Kwaad is een volmaakt gevolg van onwetendheid, dat op haar beurt is ontstaan uit de vrije wil en maakt daarom deel uit van het natuurlijk beloop in dualiteit. Alle gevolgen van het kwaad komen voort uit onwetendheid over de universele wet en het consequent overtreden van die wet.Wanneer men eenmaal goddelijk bewustzijn heeft verkregen, wordt het duidelijk dat er geen kwaad bestaat zoals door ons als mensen wordt verstaan; alles komt eenvoudigweg voort uit oorzaak en gevolg. “Er bestaat geen goed of slecht; alleen de gedachte daaraan bepaalt dit.”- Shakespeare. Dat wat door ons als pijnlijk of slecht word ervaren is vaak alleen maar de terugslag van een oorzaak die wij tevoren hebben geschapen, hetzij in onze huidige incarnatie of tijdens eerdere levens. Maar de wet van Karma garandeert dat zulke ervaringen in ons leven niet eerder op ons pad komen, dan op het moment dat wij ze goed aankunnen. En ze worden ons altijd zodanig gepresenteerd dat er weer nieuwe kansen aanwezig zijn voor groei. Zo wordt duidelijk dat goed begrip, aanvaarding en liefde van wezenlijk belang zijn om op een juiste en wijze manier onze schaduw tegemoet te kunnen treden. Blind reageren zoals bijvoorbeeld angst of wraak, zal het probleem alleen maar verergeren en in de toekomst grotere karmische repercussies scheppen. Maar wanneer wij de leugen eenmaal beginnen te herkennen en te doorzien, kan het wezen van het kwaad ons helpen te onderscheiden wat goed en waar is. Als wij de aard van het kwaad begrijpen en vertrouwd zijn geraakt met zijn verraderlijke patronen, kan een neutrale waarnemer zelfs geholpen worden door de schaduwzijde.

Met de lessen die het kwaad eigen zijn, kan zo iemand op een hele positieve manier zijn voordeel doen. Vaak worden de effecten van onze fouten of die van anderen pas na goed overdenken duidelijk. Je kunt dus stellen dat een omzichtige onderzoeker de gevolgen van het kwaad als een springplank zou kunnen gebruiken naar een groter inzicht en een helderder bewustwording. Net zoals een turner gewichten gebruikt om sterker te worden, kunnen bepaalde uitdagingen in het leven voor de nodige spanning zorgen om spiritueel te kunnen groeien. Op deze manier wordt het mogelijk het kwaad in een positief licht te beschouwen.

Een optimistische kijk op alles benadert altijd het dichtst het Goddelijke Gezichtspunt en daarmee de Waarheid, omdat alleen het Goede en het Schone van blijvende aard is, terwijl het kwaad van nature vergankelijk en tijdelijk is. Alles dat Goed is in Goddelijke zin wordt opgenomen, omdat het in harmonie verkeert met het ontwerp van het Universum. Het wordt meegevoerd in de stroom en maakt deel uit van de Evolutie en gaat nooit verloren en wordt nooit vernietigd. Terwijl al het kwaad zich blijft verzetten tegen die universele wet en daarom vroeg of laat gebroken zal worden, tot kleine stukjes geslagen door diezelfde wet. Het kwaad mag echter niet zonder meer worden veroordeeld of genegeerd. Werkelijk, wanneer het kwaad wordt herkend, is het een zegen. Op zijn minst omdat het een perfecte gelegenheid biedt tot het leren oefenen van argeloosheid, mededogen en onvoorwaardelijke liefde.

Als wij er echter niet in slagen te leren van onze levenslessen, door te blijven redeneren en door intelligente beschouwingen aan te dragen, dan zal het intelligente universum maar weinig keuze overblijven dan ons met stringentere methodes te onderwijzen, bijvoorbeeld door een ervaring gevat in een of andere vorm van pijn. Natuurlijk wordt pijn als één van de belangrijkste leraren ervaren, gezien de diepe en langdurige effecten op het bewustzijn, alsmede de impuls die het geeft tot positieve spirituele kracht in vele mensenlevens. Het feit ligt er dat we veel sneller volwassen worden door de ervaringen met onze schaduwzijde, dan wanneer we rustig in een staat van zelfgenoegzame tevredenheid zouden blijven hangen zonder echte uitdagingen. Sommigen echter zullen (be)zweren dat pijn slecht en kwaadaardig is, omdat zij liever kijken naar de voorbijgaande ervaring die het op de persoonlijkheid heeft, dan naar de blijvende, positieve en opvoedende invloed op de steeds verder ontwikkelende ziel. “Wat pijn doet, daarvan leert men”- Benjamin Franklin.

De brandende pijn kan worden verlicht, als het wordt geaccepteerd doordat de aard ervan is begrepen. Want als een steeds terugkerend effect van onze eigen gedachte of handeling is het er weer om ons iets te leren tot de uiteindelijke reiniging van het hart heeft plaatsgevonden. Het liefdevol accepteren van elke soort pijn wordt pas mogelijk wanneer men erkent dat het wezen van het kwaad zelf geen lijden veroorzaakt; het is de negatieve en daardoor onwetende reactie op het kwaad dat de problemen creëert; het is de zelfzuchtige drijfveer naar winnen of vluchten van de afgescheiden persoonlijkheid, die kwaad aanricht. In gelijke omstandigheden maar met zuivere motieven, kan het Goede ontstaan uit ogenschijnlijk kwalijke gebeurtenissen.

De aanwezigheid van kwaad in ons leven biedt ons de kans om oud karma in te lossen. Dit werd al aangetoond door St. Franciscus van Assisi toen hij opgetogen en met dankbaarheid God prees nadat hij bont en blauw geslagen, door bandieten naakt in de sneeuw was gegooid. Dank zij zijn leerzame hulp en uitdagingen schenkt het kwaad aan het bewuste individu feitelijk een reëel (voor)uitzicht op spirituele groei en de kans om met succes te helpen bij de verwezenlijking van het Goddelijk Plan voor de mensheid, doordat met de nieuwe verworvenheden zoals inzicht en beheersing het kwaad vervolgens tot iets beters kan worden omgezet. Men kan de donkere planeet daarom momenteel beschouwen als een intensieve leerschool die zielen tot snelle vorderingen aanmoedigt wanneer zij wijs handelen op uitdagingen en niet de verlammende verschijnselen zoeken van pijn en het kwaad door te vluchten voor één van de grote leraren in het leven. Iedere tegenspoed draagt in zich het zaad van groot voordeel. Een wijs mens die zich meer richt op het zaad van het leven (oorzaak) en minder op het lege omhulsel (gevolg) zal daarom sneller leren en groeien dan zij die onwetend reageren op spirituele kansen.

Alle ‘ongelukjes’ en tegenslagen in het leven kunnen worden omgezet in spiritueel voordeel en kunnen daarom anderen van dienst zijn wanneer wij hen, op grond van onze eigen ervaringen, begeleiden. Door de geest van de mensheid te beproeven en te versterken werkt de duivel eigenlijk voor het Goede, al weet hij dit niet. Maar hij moet eerst volledig worden erkend en gewaardeerd, aleer in wijsheid en liefde een oplossing kan worden gevonden en daarna vooruitgang kan worden geboekt. Van dit feit zijn de meeste mensen zich nog absoluut niet bewust vanwege hun angst voor het onbekende of vanwege hun vrome en domme ontkenning van de schaduwzijde van het leven. Deze reacties zullen in de Nieuwe Wereld veranderen door het ontstaan van een grotere begripsvorming en een helderder bewustwording over de verborgen dynamiek van het universum


Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstuk Pagina voor het laatst bewerkt op: 08/11/2005