Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Introductie

We leven nu in een buitengewone periode waarin mensen overal ter wereld ontwaken en tot het besef komen dat samenwerking op deze snel veranderende planeet hard nodig is. Sommigen slaan de handen al ineen in een ware esprit de corps om mee te werken aan de genezing en bewustzijnsverhoging van de Aarde en alles wat erop leeft. Er zijn al veel mensen die naar mogelijkheden zoeken om elkaar te helpen en te steunen met het voorbereiden van de komende grote planetaire transformaties, en hun aantal groeit nog steeds. Deze grote veranderingen zullen voorafgaan aan de al vaak voorspelde komst van een veel helderder bewustzijn in de wereld, en dus ook van een nieuw en veel harmonieuzer leven.


Vandaag de dag zijn er meer mensen dan ooit bewust op zoek naar antwoorden op filosofische en spirituele vragen, en hun zoektocht past perfect bij het huidige evolutiestadium van het menselijk ras, en ook bij de bewustzijnsverruiming die daarmee samenhangt en die nu overal ter wereld zichtbaar is.

 

De informatie en de feiten die in dit boek worden genoemd, verduidelijken de essentiële oorzaken, doelen en gevolgen van de huidige planetaire veranderingen, zowel die op korte als langere termijn. Al deze zaken worden hier nu in detail aan alle ontwakende mensen en andere geïnteresseerden aangeboden, zodat men deze voor de huidige periode zeer relevante en belangrijke informatie kan delen, en het belang ervan inzien. Als mensen goed geïnformeerd zijn, en als ze inderdaad het belang van die informatie inzien en er waarde aan hechten, dan kunnen ze besluiten een proces van onderzoek te beginnen en de nodige voorbereidingen te treffen voor wat er voor de hele mensheid staat aan te komen.

 

Toeval bestaat niet in een intelligent beheerd universum; ieder gevolg heeft zijn oorzaak. Er zijn redenen waarom dit boek zijn weg naar jou heeft gevonden. Het is een dringende roep tot ontwaken, maar evengoed blijft het onder de Wet van Vrije Wil vallen of iemand daar gehoor aan geeft, of niet. Op een planeet met vrije wil heeft iedereen zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen initiatief, en dat initiatief is een voorwaarde voor vooruitgang en ontwikkeling. Het ontvangen van de belangrijke informatie uit dit boek betekent voor jou een kans om verstandige keuzes te maken en om de juiste acties te ontdekken die jou nodig lijken in het licht van de feiten.

 

Wij, als samenstellers van dit boek, willen ook duidelijk maken dat we geen enkele band hebben met welke religieuze overtuiging, geloof, organisatie of gemeenschap dan ook. Af en toe zullen er in dit werk bepaalde historische citaten of zegswijzen genoemd worden die ontleend zijn aan bestaande geloofsovertuigingen, maar dat is slechts ter verduidelijking. Geen enkel idee is het bezit van een persoon of groep. Juist omdat ideeën vanuit de innerlijke spirituele werelden komen, zijn zij een universele gift en niet het bezit van één enkele geest. Daarom bevelen we de lezer aan om het zorgvuldig te lezen en zich werkelijk onpartijdig op te stellen tegenover de beschreven feiten en verklaringen, want zo zal er een heldere waarneming en een juist inzicht kunnen ontstaan, en het is nou juist dat nieuwe en diepere begrip dat de wereld van het Aquariustijdperk zal vormen.

 

Wij willen een poging doen om onnodige verwarring, pijn en lijden te voorkomen, en daarom vinden wij dat het nu tijd is om de onverbloemde waarheid aan de mensheid te onthullen. De oprechte zoeker naar waarheid neemt absoluut geen genoegen met minder dan de relevante, betrouwbare en echte feiten. Wij zijn zelf zeer toegewijd aan wat waar is, en daarom is zij niet geïnteresseerd om mensen te verlokken met aangename, maar halve waarheden, leuk klinkende en modieuze overdrijvingen, of vage eufemismen, want die zullen een enthousiasme en opwinding opwekken die juist misleidend werken, of ze zullen bijdragen aan verkeerd inzicht. Esoterische kennis kan gemakkelijk tot een grote last worden voor iemand die slechts ten dele is geïnformeerd en die zich daardoor geroepen voelt om die gebrekkige kennis uit te dragen met een haastig enthousiasme dat in feite uit zelfzucht voortkomt. We kunnen dan ook overal ter wereld zien dat de werkelijke en belangrijke feiten, die ten grondslag liggen aan de wereldwijde veranderingen, vaak raar afgezwakt worden. Of anders worden ze juist overdreven opgesmukt, verleidelijk verpakt, en dan losjes aan de man gebracht door en voor oningewijden – net als alle commerciële handelswaar. Dit is beslist niet de manier waarop we de mensen willen bereiken en onze spirituele familie van dienst willen zijn.

 

Religieus idealisme en spirituele hypes zijn al eeuwenlang gebruikt om de volledige Waarheid uit de weg te gaan en te onderdrukken. Idealen bevriezen heel snel, en dan worden ze heel makkelijk qua betekenis verdraaid. Dan worden ze juist een hindernis die de idealist scheidt van de werkelijkheid en van het verkrijgen van een juist inzicht in de komende tijd. Er staat iets nieuws voor ons klaar, en het is iets levends, iets bevrijdends en iets dat zwanger is van diepe betekenis en bedoeling. Op dit moment is het er helemaal klaar voor om vooruit te stormen, het bewustzijn van de mensheid binnen, om zo actief op Aarde gerealiseerd te worden. Nu wordt het echter nog tegengehouden door de idealisten van de wereld, in feite juist veel meer door hen dan door de gewone mensen. Overal ter wereld zijn er vele gretige en overenthousiaste mensen en groepen die maar al te graag opgaan in hun subjectieve perspectieven, persoonlijke verlangens en fraai geformuleerde idealen. Daardoor worden ze maar al te vaak zozeer verblind door de beloften voor de toekomst, dat ze de zeer reële spirituele gelegenheid van dit moment over het hoofd zien.

 

De meeste mensen kunnen tegenwoordig alleen een positieve respons geven op leraren en leerstellingen die hun verbeelding prikkelen en hun illusie stimuleren. De onverbloemde Waarheid zal dat echter niet doen. Als hij dat wel deed, zou hij alleen maar wéér een belemmering opwerpen voor werkelijk spirituele vooruitgang. Dit boek is het resultaat van een oprecht en eenduidig streven om de volledige en pretentieloze waarheid aan het licht te brengen, dus alles wat op dit moment relevant is voor de komst van het Aquariustijdperk. Het vestigt de aandacht niet slechts op bepaalde specifieke details die daarmee uit het grote verband worden gehaald, alleen maar omdat ze prettig klinken, of omdat ze een vals gevoel van veiligheid en comfort opwekken en dus enthousiast onthaald zullen worden. De verklaringen uit dit boek vermelden niet alleen de duistere kant van wat tegenwoordig de New-Agebeweging heet, maar ook de goddelijke belofte ervan, want als we een werkelijk juist inzicht willen krijgen, dan moet het ook een begrijpelijk geheel zijn. Daarom moeten alle feiten naast elkaar gezet worden – het licht en de duisternis, goed en kwaad. Veel mensen hebben echter de neiging om de realiteit van het kwaad in de wereld te ontkennen, en daardoor bestempelen ze alle aangedragen feiten die het beeld compleet maken als negatief. Zo’n bevooroordeelde houding leidt vaak tot het volledig en irrationeel verwerpen van belangrijke en zelfs essentiële feiten, want deze feiten worden voor de gevoelige en weerspannige en onvoorbereide geest als nogal bedreigend ervaren, soms zelfs beledigend. Toch kunnen we de schaduwkant van het leven alleen helder waarnemen door licht in de duisternis te laten schijnen, en alleen dan kunnen we er verstandig mee omgaan. Alleen werkelijk begrip kan ons veranderen, niet alleen maar het verlangen naar verbetering. Iemand die nog niet een grondig inzicht in de aard van het kwaad heeft verworven, en die dus nog niet weet wat een verstandige manier is om erop te reageren, zal er daarom onvermijdelijk negatief door worden beïnvloed. Zolang we nog niet werkelijk zien, erkennen en aanvaarden waar we hier en nu mee te maken hebben, kunnen we niet verder. Dat is een fundamentele wet van het leven.

 

Waarheid betekent overeenstemming met Realiteit, en als ware woorden gehoord worden door oren die kunnen horen, dan verheffen zij iemands geest en kunnen zij soms zelfs een blijvende positieve transformatie teweegbrengen. In een wereld waar angst en ontkenning heersen, wordt de simpele Waarheid echter nog altijd als een onwelkome gast beschouwd als die bij de gepantserde geesten en harten van de mensen naar binnen dringt – de onverhulde feiten lijken dan wel een vloek. Mensen die ervoor kiezen om aan hun illusies te blijven vasthouden, kunnen daarom onmogelijk profiteren van het stralende, het nieuwe en het bevrijdende.

 

Het ego biedt veelal weerstand tegen de onpersoonlijke Waarheid, want het ego houdt zich voor zijn eigen ‘veiligheid’ en comfort vast aan leugens; het leeft er zelfs van. Dat betekent dat de feiten die in dit boek beschreven worden voor sommige mensen verbijsterend, of zelfs volkomen ongelofelijk en onacceptabel zullen zijn. Ze kunnen makkelijk egoreacties oproepen omdat ze een bedreiging vormen voor vertrouwde geloofsovertuigingen. Toch kunnen ogen pas weer helder zien als ze vrij zijn van tranen, dus voordat het hart werkelijk kan begrijpen, moet het zijn neiging tot weerstand bieden eerst achtergelaten hebben.

 

Dit boek bevat onmisbare sleutels voor spiritueel welslagen in de komende jaren. We willen je aanraden om de hierin beschreven feiten en principes zorgvuldig te overwegen, want er staat alles in dat de mensheid moet begrijpen om klaar te zijn voor wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren.

 

* * *

 

“Waarheid is als een grote rots die steun en kracht verleent in een turbulente wereld. Al het leven verlangt de Waarheid te kennen. Alleen de Waarheid kan de mens van al zijn angsten en ziekten genezen, en de vrede en zekerheid van rechtvaardigheid bieden in ruil voor onrust. Voor alle werelden – zowel die van het verleden, het heden als van de toekomst – in alle universa geldt dat zij allemaal geschapen zijn opdat de Waarheid er kan binnenkomen en het zijn thuis maken.” – Heer Boeddha.

 

We hopen dat deze uiteenzetting van de zuivere waarheid over deze tijden de lezers zal informeren en inspireren, zodat zij zich voorbij de pijn en het gesloof van het bekende Aardse bestaan zullen wagen. Mogen zij de doorgang van de oude naar de Nieuwe Wereld vinden, en zo vanuit de dood naar het Leven gaan, vanuit afgescheidenheid en lijden naar de Uiteindelijke Bevrijding die de mensheid al eeuwen geleden beloofd was, en die ieder intelligent mens vandaag de dag bereiken kan.

 

Het woord ‘intelligent’ wordt hier in zijn pure en oorspronkelijke betekenis bedoeld; met inzicht, weldenkend, wat Intelligent betekent. Met intellect heeft het niets van doen. Het menselijk intellect is een zeer beperkt vermogen en is absoluut niet in staat Wijsheid te verwerven.Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstuk Pagina voor het laatst bewerkt op: 07/11/2005