Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Nieuwe leringen en een nieuwe weg

Alles wat er tegenwoordig nieuw verschijnt op het gebied van spiritualiteit, filosofie, religie en wetenschap staat in scherp contrast met de oude en verouderde normen. Dit laat zien dat er zich nu op reusachtige schaal een belangrijke tweedeling aan het ontwikkelen is. De kloof tussen de oude en de nieuwe wereld wordt steeds wijder, en in de fysieke wereld begint dat nu ook duidelijk zichtbaar te worden. Deze scheiding is overduidelijk voor iedereen die weet wat er gaande is en die de aanwijzingen herkent van wat er komen gaat.

 


Een nieuwe bestaansorde neemt steeds vastere vormen aan, omdat de frequenties van de Aarde stijgen en omdat er nieuwe en subtiele, maar zeer invloedrijke krachten op de onzichtbare bestaansvlakken van onze planeet naar binnen stromen. Ook groeit er een nieuw bewustzijn en hebben de mensen meer aandacht voor de onderlinge verbondenheid van de hele Schepping. Achterhaalde gebruiken uit het verleden tonen duidelijk hun gebreken ten opzichte van de nieuwe realiteiten, en daarmee verliezen ze hun betekenis. Ze zullen steeds verder leegbloeden tot ze uiteindelijk volledig en voor altijd van de Aarde verdwijnen. Het oude zal het nieuwe niet kunnen weerstaan, want het  Goddelijk Plan bestaat nou juist uit deze vernieuwing. Er begint nu een volledig nieuw levensparadigma in het bewustzijn van de planeet te dagen, en iedereen die de nieuwe waarden herkent en ze in praktijk brengt, zal veel leren van de ondergang van het oude.

 

De mensen die zich tot het nieuw ontluikende wereldparadigma aangetrokken voelen zoeken er naarstig naar, want zij willen er meer van weten. Iedereen zou deze zoektocht naar een nieuw en beter begrip ondernemen als hij niet zo opgeslokt werd door allerlei wereldse afleidingen, want de impuls om te gaan zoeken en te groeien is een essentiële eigenschap van de goddelijke ziel. Die impuls is dus in iedereen aanwezig. Bewust worden van de enorme mogelijkheden van spiritueel zoeken betekent ergens lucht van krijgen, een spoor ruiken. Zonder zo’n spoor leiden we eigenlijk een leeg en doelloos leven. Als we starheid en stagnatie willen voorkomen en spirituele vooruitgang mogelijk willen houden, dan zullen we altijd een open en onderzoekende houding moeten bewaren. Dat is ook het aangeboren en natuurlijke instinct van een kind. Zonder dat instinct zou het nooit emotioneel, mentaal of spiritueel kunnen groeien. Evenzo is het voor de spirituele ontwikkeling van een volwassene essentieel dat hij blijft zoeken naar een diepere betekenis in het leven. Het nalaten van het zoeken naar een hoger doel dan overleven, genoegens beleven en voortplanten staat gelijk aan de spirituele dood. Zoeken is daarom synoniem aan vooruitgang en zal uiteindelijk iemands levensdoel onthullen.

 

Dienaren zullen net als alle andere mensen in de schaduwen van onwetendheid opgesloten blijven als zij niet compromisloos naar Waarheid blijven zoeken. Juist het zoeken zet krachten in beweging die hem bepaalde geheimen zullen ontsluieren zodra hij er klaar voor is om die te ontvangen. Het leven antwoordt dan alsof het werd uitgenodigd. Door zelf initiatieven te nemen voor het groeiproces naar een ruimere spirituele realiteit, wordt het intuïtieve vermogen vanzelf gestimuleerd, en met het verruimen van het inzicht in de realiteit zal de frequentie van het bewustzijn stijgen. Dit is wat alle profeten, zieners en heiligen vertellen, ongeacht welke culturele achtergrond zij hebben. Zij roepen allemaal heel natuurlijk en spontaan Openbaringen op met hun nederige zoektocht naar het Bestaan. Alle vruchten van alle ware religieuze of spirituele wegen zijn zo gegroeid.

 

Het Grote Juweel der Waarheid heeft vele facetten, en allemaal weerkaatsen zij het Ene Licht van de Universele Geest. Pioniers uit vele volkeren hebben met hun hart en ziel uiting gegeven aan al deze reflecties van de Ene Waarheid. Deze reflecties zijn dan ook op heel verschillende manieren uitgedrukt, afhankelijk van allerlei factoren zoals het sociale perspectief, de etnische invloed en de periode in de geschiedenis (en dus ook het ontwikkelingsniveau van de mens), en natuurlijk ook van de persoonlijke aard van degenen die ooit vele mensen tot een helderder bewustzijn hebben geïnspireerd. Zo lang de evolutionaire stroom door blijft gaan, zullen er altijd nieuwe religies, kosmologieën en spirituele filosofieën ontstaan, en dat zullen allemaal karakteristieke uitingingen zijn van de onveranderlijke Tijdloze Wijsheid: de Eeuwige Waarheid.

 

De mensheid heeft echter nogal de gewoonte om te knoeien met dingen die al volmaakt zijn, en daarom zijn alle ware religieuze leerstellingen in de loop der tijden herhaaldelijk verkeerd uitgelegd en besmet. Dit is soms zelfs eeuwenlang doorgegaan – door iets toe te voegen en iets anders eruit te halen, of door het af te zwakken of juist te overdrijven. Het komt altijd neer op het veranderen van de simpele waarheden die in bepaalde authentieke en erkende religieuze werken verkondigd worden. Dit is tot op de dag van vandaag altijd zo gegaan, zelfs al zweren er tegenwoordig miljoenen dat hun gekozen leer of ‘evangelie’ zuiver en onaangetast is. Het is ook heel kenmerkend dat vaak juist diezelfde aanhangers er snel bij zijn om de tekortkomingen en onjuistheden van andere religies aan te wijzen – waarschijnlijk omdat zij hun eigen religie niet zo goed begrijpen. Een dergelijke instelling is natuurlijk de oorzaak van alle spanningen tussen de religies, en van allerlei segregaties, oorlogen en vervolgingen. Er is niets verkeerds aan religie, maar wel aan het onjuist en kortzichtig interpreteren van religieuze leerstellingen, en daarom is er nu weer dringend behoefte aan frisse, ware en zuivere spirituele leringen. Deze leringen zullen de heilige Essentie uitdrukken en deze van de oude religieuze dogma’s ontdoen. Zo zullen ze alle verschillende expressies van de Ene Universele Waarheid helpen verenigen, want die Waarheid ligt aan de basis van alle ware religieuze leringen, zowel die uit het verleden, als die uit het heden en de toekomst.

 

“Laten we niet bang zijn om al het onbruikbare uit onze religie te verwijderen, zowel alle materiële en tastbare dingen, als alles wat vaag en onduidelijk is. Hoe meer we de spirituele kern ervan kunnen zuiveren, hoe beter we de ware Wet van het Leven zullen begrijpen.” – Tolstoy.

 

Ook Tswang Tse zei iets dergelijks: “Men moet niet denken dat een religie waar is omdat hij oud is. Integendeel, hoe langer de mensheid leeft, hoe meer de ware Wet van het Leven duidelijk voor haar wordt. Ervan uitgaan dat wij in onze tijd hetzelfde moeten geloven als onze grootvaders en voorouders, is hetzelfde als denken dat een volwassene kinderkleren kan blijven dragen.”

 

Tijden veranderen, net als bewustzijn. Het loont dan ook zeer de moeite – het is zelfs een noodzaak – om onze vaten voor te bereiden, zodat ze de nieuwe wijn kunnen bevatten die zo rijkelijk vanuit de hemelen over iedereen uitgegoten wordt. Als een vat vol of gesloten is, kan er geen nieuwe wijn meer bij. Daarom blijven de kinderen van de Nieuwe Wereld open staan voor nieuwe dingen. Zij staan altijd klaar om nieuwe waarheden meteen te herkennen en ze verlangen er hevig naar de waarheid der tijden direct te leren kennen. Ze bereiden zich voor, niet alleen om de Nieuwe Weg in te slaan als het menselijk bewustzijn zich ontwikkelt, maar ook om de nieuwe ideeën die de oude zullen vervangen bekend te maken, want het nieuwe leven presenteert ze voortdurend, in een gestage stroom. Deze ideeën bezitten een kracht die de oude ideeën verdrijft, en daarom zijn ze de natuurlijke tegenstander van het oude en verouderde – hier kunnen alle Dienaren over meepraten – maar in de nieuwe cyclus zullen ze veel beter in de behoeften van de mensen voorzien.

 

Thoreau beschrijft het zo: “Wat is het toch verbijsterend dat van alle hoogstaande openbaringen der waarheid alleen de oudere getolereerd en erkend worden, juist die openbaringen die het minst beantwoorden aan de behoeften van onze eigen tijd, terwijl men daarentegen iedere directe openbaring, iedere oorspronkelijke gedachte als waardeloos beschouwt en deze soms zelfs veracht.”

 

Mensen die nu ontwaken zullen zich richten op het achterlaten van alles dat onbelangrijk en overbodig is, alles dat niet beantwoordt aan de behoeften van het moment. Verder richten zij zich op het ontvangen van die hemelse Kracht die alles wat overtollig is wel moet afbreken en vernietigen. Ontwakende Dienaren staan daarom ook klaar om aan het werk te gaan als toegewijde Dienaren van het Goddelijk Plan, want dat plan is juist in harmonie met alles wat nieuw en wel relevant is. Zij reiken de mensheid vol medeleven de hand door iedereen de ware Aquariusvisie te laten zien, en zo leven zij oprecht in overeenstemming met hun doel op Aarde.

 

De invloed van de Aquariusenergieën op het bewustzijn van de mensheid maakt dat veel mensen zich geïnspireerd voelen om actief op zoek te gaan naar de Waarheid zoals die geldt voor het huidige niveau van ontwikkeling in de wereld. We hebben al eerder gezegd dat de Waarheid zich onthult aan iedereen die er oprecht met zijn hart naar verlangt en er actief naar zoekt. Op dit moment zijn er over de hele wereld veel mensen die, net als de profeten van vroeger, allerlei nieuwe en creatieve inzichten ontvangen, omdat zij hebben geleerd (of zich hebben herinnerd) hoe je je leven in harmonie kunt brengen met de universele wet, met name met de nieuw aangepaste wetten van het Aquariustijdperk op Aarde. Zulke ontdekkingen zullen deze voorbodes van al het nieuwe en goede voor de planeet tot positieve actie aanzetten. Zij zullen hun verantwoordelijkheid nemen om de mensheid te dienen door de waarheid te delen die zij ontdekt hebben, want dat is wat er nu nodig is.

 

Deze voorlopers verspreiden wijd en zijd alles waar nu op spiritueel gebied behoefte aan is, want zij vervullen trouw hun plicht aan de mensheid. Deze dienaren van de mensheid treden bewust naar voren als vertegenwoordigers van de Nieuwe Tijd, en daarmee helpen zij bij de geboorte van de Nieuwe Weg van bewuste spirituele ontwikkeling op Aarde. Deze Nieuwe Weg bestaat uit geïnspireerde en praktische methoden die goed aansluiten bij het Nieuwe Wereldbewustzijn, en ook bij de aangepaste wetten van de nieuwe tijd en alle overige omstandigheden in het Aquariustijdperk.

 

Op dit moment verruimt het bewustzijn van de mensheid en begint men het leven in het licht van spirituele waarden te beschouwen. Daarom beginnen nieuwe leringen zich, zoals voorspeld, over de planeet te verspreiden en bieden ontwakende Dienaren nu overal ter wereld de mensen bepaalde elementen van deze nieuwe leringen aan. Deze elementen zullen als zaden van de Nieuwe Weg uiteindelijk uitgroeien tot een weelderig groene tuin met een overvloed aan vruchten. Eén van die vruchten zal het ontstaan zijn van een nieuwe religie* die de mens van morgen een nieuw en beter inzicht zal geven in het Goddelijk Plan. Bovendien zal deze religie gepaard gaan met een levend inzicht in de grote levens en geesten van de mensen die dit Plan op Aarde uitvoeren en die de scheppers zijn van de toekomst van de mensheid.

 

* Het woord ‘religie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘religare’, en dat betekent opnieuw verbinden of herenigen. Ware religie biedt een betrouwbaar spiritueel systeem om zich af te stemmen op, en zich te verenigen met het Goddelijke. Het legt duidelijk en ondubbelzinnig de waarheid over de universele wet uit, en anders dan de meeste huidige religieuze leerstellingen is het niet bedoeld om controle uit te oefenen over mensen. We moeten de nieuwe religie daarom ook niet vergelijken met de religies van tegenwoordig, want die zijn in feite nog slechts schaduwen van hun oorspronkelijke zuivere vorm.

 

In de Nieuwe Wereld zal het beste uit de oude religieuze leerstellingen worden gehaald en aan de nieuwe tijd worden aangepast, en daarbij zal sterk met de nieuwe realiteit rekening worden gehouden. De nieuwe religie zal een wereldreligie zijn. Met het verspreiden van eenheidsbewustzijn en het ontstaan van een ruimer en intelligenter bewustzijn op Aarde, zal de mensheid niet langer meer geneigd zijn zich te verdelen in groepen die allerlei verschillende en ingewikkelde voorstellingen van de Ene Universele Waarheid aanhangen. In het verleden is dat wel het geval geweest, en dat heeft wereldwijd tot grote problemen geleid. De Nieuwe Wereldreligie zal vrij zijn van dogma’s en niet herkenbaar aan bepaalde doctrines, en daarom zal hij zich niet presenteren met theologische psychologieën of met sektarische groepen en kerken, maar wel met een oprecht liefhebbende houding en een natuurlijke interesse in het werkelijk spirituele leven.

 

De Nieuwe Weg zal een wetenschappelijke basis hebben, dat wil zeggen dat hij een groot praktisch inzicht in de Eeuwige Wijsheid toont, en het zal de esoterische principes vertegenwoordigen die zichzelf bewijzen als ze toegepast en vervolgens ervaren worden. Als mensen samen de Waarheid zien, dan verenigen hun harten zich vanzelf. Geïnspireerde religieuze ceremonies en gebeden zullen over de hele wereld tegelijk en met dezelfde spirituele intentie plaatsvinden, en daarom zal de collectieve inroepende kracht van de totale mensenfamilie een grote respons oproepen uit de goddelijke sferen. Zo’n krachtige verticale aanroeping van het Goddelijke vraagt de aandacht en steun van de hogere werelden, en daardoor zal het veel bijdragen aan het tot stand brengen en behouden van de “Hemel op Aarde”. Dit is de Nieuwe Weg, en deze weg zal opbloeien als de mensheid klaar is om werkelijk de uitgangspunten ervan in praktijk te brengen.

 

Het proces van genezen, verheffen en bevrijden van de mensheid in de Nieuwe Wereld moet wel samengaan met een nieuwe en praktische begeleiding die de mensen inspireert tot een compromisloze innerlijke zoektocht naar werkelijk begrip. Blind vertrouwen, eerbiedig geloof en onnadenkend conformisme zullen in het Nieuwe Wereldbewustzijn gelukkig niet meer bestaan. De religie van het Nieuwe Wereldbewustzijn zal overzichtelijk zijn, en begrijpelijk en compact, en dat zal de mensen in het Aquariustijdperk stimuleren een helder bewustzijn te ontwikkelen en te bewaren. Als de mensen op grond van hun eigen onderzoek naar de Realiteit de onveranderlijke wetten beginnen te herkennen en toe te passen, dan zal er een onverwoestbaar vertrouwen in het Leven ontstaan. Dit leidt vervolgens tot intelligente overgave aan, en medewerking met de goddelijke Hiërarchie, en uiteindelijk tot direct contact met het goddelijke. Harmonie met de universele wet wekt bij iedereen identificatie met het Grotere Zelf op, en hieruit ontstaat de ervaring van onvoorwaardelijke liefde, de allerhoogste uitdrukking van de goddelijke Geest die altijd van zichzelf wil geven voor het welzijn van anderen. Mensen die zich afstemmen op de Nieuwe Weg van spirituele ontwikkeling van het Aquariustijdperk zullen van nature van binnenuit gemotiveerd zijn om hun medemensen te helpen, want zij leven voor de wereld. Dat maakt dat de wereldwijde gemeenschap op Aarde geboren zal kunnen worden.

 

Het Nieuwe Wereldbewustzijn zal volledig op Aarde gevestigd worden kort nadat de kritieke massa bijeengebracht is, dus als de mensheid klaar is om de positieve verandering te verwelkomen en actief te steunen. Het pionierswerk van de Dienaren zal zich dan heel vlug uitbreiden en verspreiden. Dat zal niet alleen blijken uit het feit dat er steeds meer Dienaren opstaan, maar ook uit het feit dat goodwill, liefdadigheid en altruïsme, en uiteindelijk ook onzelfzuchtige samenwerking zich wereldwijd verspreiden. De gezamenlijke inspanning van de Dienaren zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan het duidelijk onderscheiden, begrijpen en daadwerkelijk oplossen van alle onrecht op de planeet, en dat zal uitmonden in de definitieve transmutatie van het kwaad en leiden tot gezonde en symbiotische menselijke relaties. Men zal zich bewust afstemmen op de mechanismen van het universum en de wetten daarvan intelligent in het eigen leven toepassen, en dat zal wereldwijd een gunstig spiritueel klimaat scheppen waardoor de langverwachte manifestatie van de Goddelijkheid op Aarde eindelijk werkelijkheid kan worden.

 

* * *

 

Nu we het hebben over de “Nieuwe Kerk” van het Aquariustijdperk, willen we hier ook de profetische visie op onze tijd van de Katharen uit Montsegur (Frankrijk) laten horen. De laatsten van hen werden in 1244 levend verbrand door de Inquisitie van de Rooms Katholieke Kerk. Hun visie over deze “Nieuwe Kerk” luidde als volgt:

 

Hij kent geen structuur, alleen begrip.

Hij kent geen lidmaatschap, behalve dat iedereen zelf weet dat hij erbij hoort.

Hij kent geen rivalen, want hij is niet competitief.

Hij kent geen ambitie, want hij verlangt alleen maar te dienen.

Hij kent geen grenzen, want nationalisme dient liefde niet.

Hij is niet op zichzelf gericht, want het wil juist alle groepen en religies verrijken.

Hij kent geen geheim, geen verborgen leer, en geen initiatie behalve die van het ware begrip van de kracht van liefde en het inzicht dat we de wereld kunnen veranderen, maar dat we dan eerst onszelf zullen moeten veranderen.

Hij erkent alle grote leraren uit de hele geschiedenis die ooit de waarheid van liefde hebben uitgedragen.

Hij verlangt niet de mensen iets te leren, maar eenvoudigweg aanwezig te zijn en zo het geheel te verrijken.

Hij weet dat de hele planeet één groot Wezen is waar wij allen deel van uitmaken.

Hij beseft dat het tijd is voor de ultieme alchemistische transmutatie, namelijk de verandering van het wereld-ego en de vrijwillige en bewuste terugkeer naar het Geheel.

Hij maakt zich niet met luide stem kenbaar, maar via de subtiele wegen van liefde.

Hij groet allen die in het verleden het pad bekend hebben gemaakt en daar de prijs voor betaald hebben.

Zijn leden zullen elkaar herkennen aan hun daden, hun wezen en aan hun ogen, maar verder aan geen enkel uiterlijk kenmerk behalve een broederlijke omarming.

Zijn leden wijden hun leven aan het stilzwijgend liefhebben van hun buurman, hun omgeving en de planeet. Daarnaast zullen ze hun wereldse taak uitvoeren, of dit nou een hooggeplaatste of een nederige is.

Hij herkent de almacht van het Grote Concept en weet dat dit alleen verwezenlijkt kan worden als de mens wil liefhebben.

Hij biedt geen beloning, niet hier en niet in het hiernamaals, behalve de onuitsprekelijke vreugde van zijn en liefhebben.

Zijn leden zullen proberen de goede zaak van het begrip te stimuleren door onopvallend goed te doen en zelf het voorbeeld te geven.

Zijn leden zullen hun naasten, hun gemeenschap en de Aarde helen.

Zijn leden zullen geen angst kennen en geen schaamte voelen, en hun kennis zal alle andere overwinnen.

Allen die hiertoe behoren, behoren tot de kerk van de liefde.

 

 

Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstukPagina voor het laatst bewerkt op: 16/04/2005