Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Het Ware Pad

We verwachten dat de feiten uit dit boek Dienaren zullen helpen herinneren wie ze zijn, vooral vanwege de herkenbare levenspatronen. Als zij zo de redenen begrijpen voor hun ervaringen uit het verleden, hun moeilijkheden en hun ongewone kijk op de wereld, dan kunnen ze wellicht inzien dat het verstandig is om op avontuur te gaan en verder zoeken. Dienaren voelen tegenwoordig steeds sterker dat er iets erg belangrijks te ontdekken valt, en als ze die impuls volgen en op ontdekkingsreis gaan naar het grootste Mysterie van het leven, dan zullen ze merken dat ze beslist niet de enigen zijn met zulke voorgevoelens. Zodra Dienaren het kloeke besluit nemen om op zoek te gaan naar het onontbeerlijke inzicht zullen ze waarschijnlijk hun eigen spirituele familieleden gaan herkennen, want het zoeken naar Waarheid ontwikkelt automatisch een zesde zintuig en het verscherpt iemands visie. Menig Dienaar is inmiddels aan deze wonderschone en noodzakelijke pelgrimstocht begonnen, of bereidt zich erop voor.

Als het besluit van een Dienaar om compromisloos voor spirituele groei te kiezen opgemerkt wordt in de hogere werelden, dan zal hij assistentie krijgen, niet alleen van zijn eigen groepsziel, maar ook van andere goddelijke Gidsen die nu dicht in de buurt van de planeet zijn gekomen om hulp te verlenen. De Wet van Synchroniciteit zal zich manifesteren zodra Dienaren oprecht aan het proces van het zoeken beginnen, en dan zullen zij ongetwijfeld merken dat ze begeleid en beschermd worden op hun pad. Dit kan niet uitblijven, want oprecht verlangen naar Kennis en spirituele realisatie zal in de hogere bestaansvlakken gehoord worden als een krachtig inroepen van hulp, en volgens de spirituele wet kunnen degenen die ons vanuit die vlakken assisteren dat niet negeren.

 

Als Dienaren echter werkelijk in harmonie met de goddelijke wet willen leven, en als zij grote hoogten van spiritueel succes willen bereiken, dan moeten zij goed begrijpen dat zij hun zoektocht niet voor zichzelf maken. Om werkelijke spirituele vervulling te kunnen ervaren moet het zelf volledig worden vergeten, want in het vergeten van zichzelf wordt bevrijding ervaren – bevrijding van het afscheidende ego, de bron van alle pijn en lijden. Op het moment dat het zelf volledig wordt vergeten kan men er niet bij stil staan hoe of wanneer dat zelf bevrijd zal worden, wat voor geluk het zal ervaren of wat voor Ascended Master het zal worden! Inderdaad, werkelijk en volledig geluk houdt ook het geluk in van alle mensen om ons heen, en uiteindelijk zelfs het geluk van alle levende wezens, want we zijn onverbrekelijk met hen verbonden. Zelfs al is er vrijheid van het beperkende lagere zelf, dan zijn we nog altijd gebonden aan de goddelijke Wet van Verbondenheid en aan de voortdurende uitwisseling tussen verschillende personen, zielen en verder alles wat leeft. Het helpen van anderen is de grootste vreugde die we in relaties met anderen kunnen ervaren. Werkelijk spiritueel geluk – of vreugde – kunnen we alleen vinden in hulpvaardigheid, en de vele en verschillende wegen in het leven leiden uiteindelijk allemaal naar het ene Pad van Dienstbaarheid. Hieronder zullen we verduidelijken waarom dat zo is.

 

Er is een oud adagium dat ons waarschuwt: “Vertrouw niemand die beweert de enige weg naar God te hebben gevonden”. Als we kijken naar de vele technieken en spirituele oefeningen die door de eeuwen heen zijn gepropageerd en met succes beoefend, dan lijkt deze opmerking inderdaad heel juist. We kunnen de zaak echter ook wat dieper onderzoeken door het vanuit een hoger standpunt bekijken, en als we dan ook zorgen dat we goed geïnformeerd zijn, dan zal blijken dat deze stelling maar tot een bepaalde hoogte van spirituele verwerkelijking opgaat.

 

De religieuze leerstellingen en getuigenissen van de grote spirituele meesters uit de geschiedenis beweren allemaal herhaaldelijk dat individualiteit eigenlijk één is met het Geheel. Er wordt duidelijk gesteld dat het geloof in de illusie van een geïsoleerd zelf, en het volledig daarin opgaan, de grote oorzaak is van alle afscheiding en dus van al ons lijden. Als we bovendien even stil staan bij het voor de hand liggende feit dat er een oneindig veel groter deel van de Kosmos onafhankelijk van het kleine zelf bestaat, dan is duidelijk te zien hoe onbeduidend dat zelf eigenlijk is, en hoe onzegbaar veel groter de betekenis, de grootsheid en het belang van alles dat niet tot het persoonlijke zelf behoort. Met dit in gedachten kan het schijnbaar afgescheiden individu misschien inzien dat het wijs is om alles links te laten liggen dat in tegenspraak is met de universele wetten die de hele Schepping begeleiden en beheren. Zelfzucht en egoïsme zijn uiteraard volledig in tegenspraak met één van die wetten, namelijk de heilige Wet van Liefde. Daarom zal de overtreder van die wet met moeilijkheden te maken krijgen die hem als een schaduw zullen blijven volgen. De simpele waarheid is nu eenmaal dat we ons hoogste goed zullen vinden in het helpen van anderen, en spirituele aspiranten zullen dus zelf vooruitgang boeken als zij juist anderen assisteren met hun vooruitgang. De Wet van Liefde is het glorieuze kosmische principe dat de schepping van werkelijk alle werelden in de Oneindigheid mogelijk maakt, want de goddelijke kracht van Liefde is stilletjes aanwezig in elk van hen. Liefde is nu juist de kwintessens van het leven in het universum, en daarom is het ook Liefde die op een bepaald moment in iemands ontwikkeling belichaamd en uitgedrukt zal moeten worden, want pas dan zal hij de doorgang naar het Ware Pad van Terugkeer kunnen passeren. “Hij die zoveel waarde hecht aan zijn eigen leven dat hij het niet wil offeren om zijn medemens te redden, is het niet waard om het Leven binnen te gaan.”– Jezus.

 

Liefde is onverbrekelijk verbonden met Waarheid, want het herkennen van Waarheid leidt tot het uitdrukken van Liefde. Het spirituele hart kan zich nooit volledig en blijvend vervuld voelen als de ervaring van Waarheid en Liefde niet voortdurend met andere manifestaties van de Ene gedeeld wordt. Dit maakt duidelijk dat de weg van liefhebbende dienstbaarheid het Ware Pad van Heiligheid (heelheid) is, en dat alle andere spirituele wegen hier slechts op voorbereiden. We kunnen dit makkelijk nagaan door te kijken naar het feit dat alle grote spirituele meesters, heiligen en ware leraren van de Weg altijd het meest verheven pad van onzelfzuchtige dienstbaarheid hebben gevolgd. Zulke verlichte zielen kunnen niet anders, en te zijner tijd, als de hele mensheid de Waarheid beseft en daarom deze Weg wil gaan, zal dat voor iedereen gelden. Deze Weg wordt dan ook gesierd door de voetstappen van al die heiligen die hen voor gingen en zo hun spirituele vrijheid verwerkelijkten.

 

* * *

 

Het Hart van het Kosmisch Bestaan zal zich via alle zielen ontvouwen vanwege het universeel bindende goddelijk decreet tot spirituele evolutie. Bovendien verheft de mensheid zich naar steeds hogere niveaus van deugdzaamheid en heiligheid, want het bewustzijn van de mensheid is nu beslist gelouterd en verruimd door talloze leerzame incarnaties. Dit bij elkaar betekent dat ieder mens zich wel in de richting van het goddelijke moet ontwikkelen, want hij krijgt steeds dieper inzicht in de heilige essentie van het leven. Deze allerdiepste essentie – de Goddelijkheid – is de ware aard van alles dat we kennen, aanvoelen en nog moeten ontdekken. De hoogste uitdrukking daarvan is Liefde, en die zal zich altijd willen uitdrukken in dienstbaarheid.

 

Liefde wil altijd door alles heen kunnen stromen om andere delen van zichzelf aan te raken, te kussen, en ermee te versmelten in heilige eenwording. Het wezen van de mens is spiritueel, en daarom zal iedereen uiteindelijk de Weg van Liefde moeten vinden. Het is de enige weg die de kelk van het hart laat overlopen met een overvloed aan goddelijke Liefde, waardoor deze hemelse nectar eenvoudigweg niet meer voor zichzelf gehouden kan worden en er altijd meer dan genoeg is om in vreugde met iedereen te delen. Liefde is een heel natuurlijke uiting, een hartstochtelijk en verrukkelijk lied dat altijd klaar staat om uit een open hart op het pad van onzelfzuchtige liefde te springen.

 

Zelfs het kleinste drupje zuivere Liefde laat voor eeuwig een indruk van zijn goddelijke aard in het hart achter, en als we werkelijk iets beginnen te begrijpen van het Ene Grote Principe dat het hele universum doordringt, liefheeft en dient, dan zullen we ons vanzelf afstemmen op die prachtige wet en, in Liefde, blijmoedig de weg van spirituele dienstbaarheid volgen. Ons bewustzijn wordt door het licht van de Waarheid steeds helderder, en daarom zullen we merken dat de verstandigste keuzes in het leven vanzelf voor ons gemaakt worden als we ons eerbiedig overgeven aan de alomtegenwoordige Wil van de Schepping. Een zacht gedempte en transcendente stem fluistert ons diep in ons innerlijk zijn heilige en diepzinnige, maar toch zo eenvoudige geheim in, en de wonderschone Waarheid die we zo te horen krijgen, zullen we beslist onthouden. Op dat gezegende moment zullen we tot ons onuitsprekelijke geluk beseffen dat we ons eindelijk aan al die mensen die nog naar het Pad zoeken ontworsteld hebben, en dat we inderdaad het Pad gevonden hebben. Dan komt er eindelijk een einde aan de strijd die we uit blinde zelfzucht tegen de liefhebbende stroom van evolutie voerden, en dan kan de eeuwig groeiende vreugde van het grote spirituele avontuur beginnen – het avontuur van het uit dienstbaarheid aan de wereld opofferen van het lagere zelf ten behoeve het Ware Zelf, de Goddelijke Geest.

 

In het universum is alles met elkaar verbonden, en daarom betekent iemands individuele realisatie een grote zegen voor al het leven, en vooral voor de levensvormen die met zo iemand in contact komen. Maar degene die door de eenvoudige Waarheid verlicht is geworden, is er toch het meest bij gebaat. Zulke mensen kennen een buitengewoon gelukkig lot, vooral vanwege het bevrijdende inzicht waardoor zij zich niet meer hoeven te beschouwen als een moeizaam worstelend en afgescheiden individu, als iemand die in een vijandige wereld helemaal alleen en zonder veel hoop tegen de eeuwige stroom van het leven op moet roeien. Zij kunnen heel duidelijk zien hoe zij in plaats daarvan beter bewust kunnen meewerken met de Goddelijkheid, en zo een integraal deel kunnen worden van de doelgerichte evolutionaire intelligentie ervan, net als een gezonde cel in een organisme. Dit kunnen ze nu zonder de minste terughoudendheid doen, omdat zij hun sluier van vergetelheid hebben doorbroken, en omdat zij zich hun eigen ware, liefhebbende en mededogende aard hebben herinnerd door contact te leggen met het Goddelijke in zichzelf. In deze uiterst waardevolle herinnering krijgen ze de schitterende perfectie van de Schepping te zien, en dan komt er een rotsvast en zelfs onvergankelijk vertrouwen voort uit een innerlijk weten dat zelfs het meest zuivere en vurige religieuze geloof overstijgt. De zegen van het Bestaan openbaart zich dan steeds verder voor de vochtige ogen van de nederige toeschouwer – vochtig van spirituele verrukking en ongekende dankbaarheid. Zo iemand zal dan een nieuwe en alles eerbiedigende houding aannemen, en dan worden al zijn gedachten, gevoelens, woorden en daden heilig, aangezien zijn hele leven dan van nature aan het Goddelijke gewijd is. Dit verheft hem, als gevolg van de Wet van Evenwicht, en vol vreugde komt hij steeds dichter bij volledige herinnering en spirituele vervulling.

 

Op dat punt wordt het voor de verlichte geest duidelijk dat iedere daad die met een zuiver en onzelfzuchtig motief wordt verricht altijd gunstige resultaten oproept voor alle betrokkenen, want het schept positieve oorzaken die vervolgens blijven weerklinken in de tunnel van de tijd – alsmaar verder in de richting van een betere toekomst. Dit is het verlichte inzicht van een heilige. Wat velen echter als ‘verlichting’ beschouwen, is voor mensen die het zien en weten kunnen slechts het begin van een eeuwige en heilige reis. Verlichting is niet een eindproduct of een resultaat, maar een voortdurend proces van steeds vollediger herinnering in het hemelse licht van de spirituele werkelijkheid, en als zodanig is het de goddelijke erfenis van iedere oprechte dienaar van het Leven. Verlichting is een oneindig en vreugdevol proces van spirituele ontplooiing, en het kan alleen ontdekt worden door Liefde aan anderen te geven. Deze Liefde bevindt zich in het hart van iedere ziel in de wereld, en we zullen haar nooit vinden door haar in de buitenwereld te zoeken, op welke manier dan ook. Zodra we iets van de onbegrensde eenheid en oneindige aard van de Schepping begrijpen, dan zien we dat het hele idee van het voor zichzelf vinden van Waarheid, het bereiken van verlichting, of het verkrijgen van spirituele vermogens inderdaad volslagen absurd is. Als het ware begrip tot ons door begint te dringen, dan zullen we juist graag de hoogste eer accepteren en blijmoedig instemmen om nederig onze juiste plaats in de Hiërarchie van Dienaren in te nemen die overal in de vele levenssferen van het universum bestaat. Dan kunnen we dienen met wat er in ons vermogen ligt door meteen te beginnen waar we op dat moment staan, net zoals alle Grote Zielen deden.

 

* * *

 

Tegenwoordig zijn er veel aspiranten die geloven dat ze grote spirituele vooruitgang kunnen maken als ze bijvoorbeeld bepaalde meditatietechnieken beoefenen. Dit kan inderdaad waar zijn voor mensen die zich lange tijd gedisciplineerd ergens op kunnen toeleggen, maar de mensen die hierin geloven staan vaak niet stil bij het feit dat de verst gevorderde beoefenaars van zulke technieken hun afzondering altijd op een gegeven moment weer hebben opgegeven, om hun oefening uit te breiden met dienstbaarheid aan de wereld. Dit kan de hoogste vorm van meditatie worden genoemd, want het weerspiegelt de Ene Grote Eeuwige Meditatie die altijd maar doorgaat in de Universele Geest zelf. Dit is altijd al zo geweest sinds het ontstaan van het plan voor de Kosmos, dus zelfs al voordat hij geschapen werd – heel erg lang geleden. Zo bezien lijkt de meditatie van dienstbaarheid zeer grondig getest en uitgeprobeerd. Hij bleek succesvol en daarom is hij algemeen erkend als inderdaad een buitengewoon hoogstaande oefening. Bovendien is deze verklaring afgelegd door een veel hogere Autoriteit dan alle leraren op Aarde!

 

Als iemand het Ware Pad van spirituele dienstbaarheid kiest en hij daar al zijn energie aan besteedt, dan is hij van vooruitgang verzekerd zonder de minste gedachte aan zichzelf te hoeven besteden. Hij zal ook met een opvallend gemak vorderingen maken, vergeleken met de worstelingen en beperkingen waar hij eerder in de wereld van het ego mee te maken had. Juist dit vergeten van zichzelf maakt dat iemands spirituele vooruitgang enorm versnelt. Als iemand zijn vrije wil gebruikt in overeenstemming met goddelijke Wil en de universele wet, dan zal de beloning voor alle gedane moeite daar een zeer grote veelvoud van zijn. Daarom zal de vooruitgang van zo iemand niet gaan zoals in een rekenkundige reeks (2, 4, 6, 8, ...), en ook niet als een meetkundige reeks (2, 4, 8, 16, ...), maar als een exponentiële reeks (2, 4, 16, 256, 65536, ...)! Dat is de grote genade die alle Dienaren van het Goddelijk Plan mogen ontvangen als zij zich aan hun vreugdevolle taak wijden. Dit komt alleen doordat zij zich hebben opgeofferd om als nederige instrumenten voor actieve dienstbaarheid te kunnen dienen, want daardoor komen zij in hun leven in de situaties terecht die deze positieve effecten hebben. Het Ware Pad vereist die houding van overgave. Het persoonlijke zelf moet onvoorwaardelijk en volledig overgegeven worden, zowel in woord als in daad. De dienaar van het Leven leeft niet voor zichzelf, maar voor de wereld, en in die toewijding vindt hij bevrijding van het somber en eenzaam worstelende ego. Zodra de aspirant zich met hart en ziel op het Pad begeeft, zal zijn persoonlijkheid beginnen te verdwijnen en dan wordt hij steeds meer een transparant kanaal voor pure welwillendheid. Dit betekent echter niet dat hij zijn identiteit zal verliezen. Integendeel, deze zal juist uitbreiden, en er zal iets oneindig veel mooiers aan toevoegd worden. Zulke spirituele alchemie geeft iemand het gevoel van volledige veiligheid en zekerheid, en het geeft de grootst mogelijke spirituele stimulans. Het verschaft een hoogstaand mens het bijzondere vermogen om krachtige spirituele energieën veilig naar de Aarde te kanaliseren, als zegening voor de hele wereld.

 

Door op te houden met weerstand te bieden aan de universele wet zal iemand bewust zijn eigen plaats in het leven innemen als een klein maar essentieel draadje in een oneindig en uiterst complex tapijt. Zo kan hij meehelpen een nieuw en harmonieus patroon te weven dat volmaakt in overeenstemming is met de altijd veranderende en eeuwig in beweging zijnde energiepatronen van het leven. Zo iemand is in harmonie met het goddelijke, en daarom kan hij moeiteloos weldadige spirituele energieën uitstralen die bijdragen aan het genezen en het verheffen van al het leven waar hij mee in aanraking komt. Dit is ook de reden dat alle heiligen genezers waren. Heiligen incarneren en verschijnen op Aarde om als buitenpost voor goddelijke kracht te fungeren, en om dat voorrecht te behouden, moeten ze hun voertuigen leeg houden. Zo kunnen ze als goed voorbereide instrumenten door goddelijke Wil gebruikt worden om spirituele energieën te temperen en ze vervolgens naar de lagere werelden te kanaliseren en te verspreiden. Daarom moet iedereen die het Ware Pad wil volgen niet alleen integere motieven hebben, maar ook een nederige houding bewaren, zonder pretenties, om zo zijn voertuigen open en leeg te houden.

 

De volmaakte voorbeelden van onze heiligen laten duidelijk zien dat het Ware Pad een onvoorwaardelijk altruïstische instelling vereist die vanzelf tot actieve dienstbaarheid leidt. De goddelijke Geest is werkzaam in elk oprecht liefhebbend streven, hoe gewoon of onbeduidend het ook lijkt. Het is zoals de Heilige Theresa van Calcutta zei: “Het maakt in de ogen van God niet uit wat we precies doen, maar wel hoeveel liefde we erin leggen.” De Wet van Liefde lijkt paradoxaal, want we moeten Liefde eerst geven voordat we haar kunnen ontvangen. Als we een goddelijk geschenk hebben ontvangen en we het niet willen verliezen, dan moeten we het weggeven. De impuls tot onzelfzuchtige dienstbaarheid spruit ook voort uit dit inzicht en uit ware liefde voor de mensheid en alles wat leeft. Deze impuls zal uiteindelijk het allesoverheersende doel zijn van ieder mens op het pad van spirituele vooruitgang, en op dit moment is er bij steeds meer mensen op Aarde een snelle ontwikkeling gaande van het verlangen om dienstbaar te zijn. Zo’n bereidwillige houding maakt deel uit van een sterk ontwikkeld spiritueel bewustzijn en het laat zien dat als we werkelijke wijsheid en de bijbehorende bevrijding willen bereiken, we dit via het geheel van het leven moeten benaderen, via een alomvattend bewustzijn dat alleen door onvoorwaardelijke Liefde opgewekt kan worden. Werkelijk begrip leidt tot zuivere motieven, en die maken niet alleen dat de goddelijke Geest moeiteloos afgestemd is op wat in een gegeven situatie relevant is, maar ook dat hij altijd vreugdevol te werk kan gaan via het daarvoor geschikt gemaakte instrument: de persoonlijkheid. Het is altijd altruïsme – nooit egoïsme – dat de aspirant naar de versmelting van het lagere zelf met het Universele Zelf leidt, en kandidaten op het Ware Pad zullen zich vooral op de bovengenoemde voorwaarden voor het Ene Doel moeten richten als zij serieus willen dingen naar goddelijke Openbaringen.

 

Het zal nu duidelijk zijn dat een gelegenheid om te dienen de grootste zegen in het universum is. Spirituele realisatie door het ontvangen van goddelijke genade is nooit verder dan één zuivere gedachte bij de mens vandaan geweest. Toch is het de meeste spirituele aspiranten op Aarde nog niet gelukt de essentiële sleutel voor het goddelijke leven te vinden. In de hogere werelden bevindt zich een onuitputtelijk reservoir aan welwillende krachten. Deze staan altijd klaar om in het fysieke vlak uitgegoten te worden via een persoonlijkheid die een geschikt kanaal is geworden. Iemand kan als kanaal dienen mits zijn gevoel van volledig onzelfzuchtige toewijding sterk genoeg is. Als dat inderdaad het geval is, dan ontvangt hij als antwoord een indalen van goddelijke levenskracht die hem enorm versterkt en verheft. Dan gaat er van die persoon ook een krachtige en weldadige invloed uit die al het leven voedt en die het bewustzijn van de hele mensheid zeer positief beïnvloedt. Het vrijwillig fungeren als kanaal voor genade is inderdaad een grote eer en zegen, en wanneer goddelijke inspiratie innerlijk gewekt is, zal zelfs iemand die maar een kruimeltje van het hemelse manna heeft geproefd, zich vanzelf gedreven voelen om enthousiast het Ware Pad te volgen. Dan zal hij anderen met een heilige eerbied willen dienen, omdat zijn hart betoverd is door een oneindige Liefde. “De diepe vreugde van zo’n aanraking van God is zo zoet, dat slechts één daarvan al voldoende is om al ons leed in dit leven, hoeveel het ook is, meer dan volledig goed te maken.” – Johannes van het Kruis.

 

* * *

 

De weg van onzelfzuchtige dienstbaarheid – de weg van ware spirituele bevrijding – is verreweg de makkelijkste, de snelste en de meest vreugdevolle weg terug naar het Koninkrijk Gods. Mensen hebben al sinds onheuglijke tijden de weg naar bevrijding in het helpen van anderen ontdekt, in ieder ras en iedere natie, in ieder klimaat en iedere plek op Aarde. Al deze mensen zijn de Ware Weg vol vreugde gegaan. Ze hebben alle voorwaarden ervan geaccepteerd en blijmoedig de discipline verdragen, en ze hebben de deugden ervan gedemonstreerd. Zij hebben kalm vertrouwd op de realiteit ervan en ze hebben dat vertrouwen ook beloond gezien, en omdat het Pad ook inderdaad een realiteit is, hebben ze uiteindelijk het Ene Doel van Verlossing bereikt. Met het ontdekken van die onschatbare prijs hebben zij de Hemelse Vreugde geproefd en deelgenomen aan de mysteriën van het Paradijs. Zij hebben een poos in de glorie van goddelijke aanwezigheid mogen vertoeven, en daarna zijn zij teruggekeerd naar de wereld om daar te dienen. De getuigenissen van het bestaan van dit pad zijn bewaard gebleven in de onschatbare wijsheden die achtergelaten zijn door de mensen die het gevolgd hebben. Zij hebben met succes alle verlangens van het persoonlijke zelf overstegen en zij zijn doorgedrongen tot de eeuwig groeiende wereld van ware betekenissen en goddelijke intentie. Voor hen begon de weg naar de uiteindelijke overwinning – net als voor iedereen – met juist begrip en inzicht.

 

De brug tussen het tijdelijke menselijke bewustzijn en Kosmisch Bewustzijn kan alleen worden geslagen door een van onjuist denken gezuiverde geest. Het is begrip dat ons transformeert, niet alleen maar het verlangen naar verandering. Als er eenmaal een fundamenteel begrip van de grote wetten van het universum is verworven, dan zal er zeker een juiste houding in ons worden opgeroepen. En als ook onze percepties van de wereld positief zijn veranderd, dan kunnen we blij onze nieuw ontdekte schat met anderen delen. Dan betreden we het grootse en diep vervullende pad van dienstbaarheid. Als we het Ware Pad volgen, wordt het beschermende schild van het egoïsme geleidelijk opgelost door een liefdevol versmelten met het Ene Zelf dat in alles en iedereen aanwezig is, en dat bevrijdt ons bewustzijn, want het identificeert zich dan met al het leven.

 

Juist inzicht laat ons bewust en intelligent in het kleurrijke en gevarieerde avontuur stappen dat het leven eigenlijk is. Het stralende licht van de spirituele Zon, dat eerst verborgen was, zal dan met helder gouden schakeringen van achter de wolken van oude, onjuiste denkpatronen tevoorschijn komen. Dit licht zal bij ons bewustzijn naar binnen flonkeren en al onze onjuiste waarnemingen aan het licht brengen en verdrijven, want het onthult ons de glans van de Realiteit. Dan bevinden we ons veilig en wel op het Ware Pad, uitgerust met en beschermd door ons nieuwe inzicht dat onze houding corrigeert. Dan beseffen we dat we, als we ons leven in overeenstemming met de universele wet leiden, nooit meer terug kunnen vallen in de koude en eenzame schaduwen van ons onwetende kleine zelf.

 

* * *

 

Dienaren moeten, net als iedereen, gewoon doen wat zij zelf als verheffend ervaren, iets wat hun werkelijk het gevoel geeft met iets zinnigs bezig te zijn. Zij moeten gewoon afgaan op wat hun vreugde brengt, want waar vreugde is, is geluk, en waar geluk is, zal geïnspireerde dienstbaarheid spontaan en heel natuurlijk uit een liefhebbend hart stromen. Laten Dienaren vooral doen wat hun hart laat zingen, en als zij ooit merken dat hun hart niet zo bij stem is, dan is het misschien tijd om een ander lied te leren. Het Ware Pad is nooit saai, want als we dienen, leren we zelf ook. De grootste leraar zal altijd ook de beste student zijn, want zo iemand zal heel goed beseffen dat hij op het pad van liefhebbende dienstbaarheid zelf het beste en het snelste leren zal.

 

Dienaren die ontwaken en wijselijk het pad van onzelfzuchtige dienstbaarheid volgen, zullen gauw de bevrijdende kracht van de Wet van Acceptatie* gaan begrijpen, omdat zij zelf blijmoedig volgens die wet willen leven. Door alle gehechtheden aan resultaten op te geven, zullen ze duidelijk merken dat zij zelf niets spiritueels kunnen doen dat van enige betekenis is. Als Dienaren echter het lagere zelf uit hun kijk op de wereld verwijderen, dan zullen ze merken dat juist hun eigen goddelijke Intelligentie door hun bevrijde persoonlijkheid heen kan schijnen. Door het aannemen van de hun welbekende houding van volledige overgave aan en vertrouwen in de alwetendheid van het Leven, zullen ze zich opnieuw herinneren dat alleen de goddelijke Geest werkelijk dienstbaar kan zijn, want deze dient in feite zichzelf in andere schijnbaar individuele manifestaties van de Ene. Dit is natuurlijk een grote openbaring en een grote teleurstelling voor het ego, want in zijn volmaakte onwetendheid heeft hij zijn hele leven lang gretig genoten van alle eer die hij ervoor ontving. Als ontwaakte Dienaren, op weg naar spiritueel succes, in vol vertrouwen toelaten wat is, dan stoppen zij met hun gewoontes van worstelen en weerstand bieden die ze wellicht van andere mensen hebben overgenomen. Zij zullen zich hun aangeboren wijsheid herinneren om gewoon lief te hebben en alles verder te laten zijn zoals het is. Alles in de wereld wordt dan terecht gezien als volmaakt, en dat is het ook altijd al geweest. De Wet van Oorzaak en Gevolg heerst immers over de grote toneelvoorstelling van de gehele Schepping en hij is werkzaam in ieder deeltje van het universum en in iedere ervaring in het leven.

 

* Het acht slaan op deze wet is essentieel voor werkelijk geluk, en dat is wat Jezus demonstreerde toen hij antwoordde met “Het zij zo”. Zo worden wij allen uitgenodigd om hetzelfde te doen.

 

Ontwaakte Dienaren zullen zich herinneren dat in feite het Grotere Zelf – de goddelijke Ziel – aan het roer staat, en niet de persoonlijkheid. Vanwege de oude identificatie met het imitatie-ego en zijn zelfgemaakte wereldse illusies hebben veel Dienaren zich onbewust afgekeerd van een ware vriend en gids: hun eigen groepsziel. Deze groepsziel is een goddelijke en zeer deskundige afgevaardigde van de Universele Geest en hij is van nature al gericht op het dienen van de wereld via de persoonlijkheid. Hij heeft hun altijd al van alles zachtjes ingefluisterd, geduldig wachtend op respons. Deze alwetende, altijd liefhebbende Geest der Schepping zal altijd de geest en het hart van de mens verlichten als hij in overeenstemming met zijn wijze hulp handelt. Het volgen van die Geest, ongeacht waar het ons ook naartoe leidt, is het volgen van het Lichtend Pad.

 

Ontwaakte Dienaren die opnieuw het Ware Pad naar de hemel ontdekt hebben, kunnen als een belangrijke katalysator dienen voor de spirituele vooruitgang van anderen, door hun de zegenrijke kans te bieden zich te verenigen in dienst van het Goddelijk Plan. Dit zal de vibratie van het bewustzijn verhogen van iedereen die dit uit vrije wil erkent en accepteert, en dat zal tot steeds verdere bevrijding van de pijn en het lijden van het lagere zelf leiden.

 

* * *

 

Als we de natuurlijke impulsen van ons diepste wezen volgen en zo iets van onszelf geven uit ware liefde en hulpvaardigheid, dan wordt het Licht van de goddelijke Geest in ons aangewakkerd en dan weten we dat we iets doen dat werkelijk juist en goed is. Bij werkelijke dienstbaarheid aan andere manifestaties van het Ene Leven zal goddelijke Liefde zich vanwege de kosmische wet wel moeten manifesteren. Via hulpvaardigheid en liefdadigheid zullen we aanspraak kunnen maken op onze rechtmatige spirituele erfenis, namelijk de realisatie en uitdrukking van onze eigen latente goddelijkheid. Als er ooit een goede oplossing is gevonden voor werkelijk ieder probleem uit de hele geschiedenis van de mens – sinds het grijze verleden tot op de dag van vandaag en tot in de Eeuwigheid – dan is het ongetwijfeld dit: “Wees dienstbaar, en blijf dienstbaar. Geef, en houd nooit meer op met geven.” Het is juist door te geven dat we ontvangen, en het is de belofte van de hoogste Wet van Evenwicht dat er naar iemand die vanuit een liefhebbend hart geeft, nog veel meer terugkeert.

 

Het Ware Pad zal de toegewijde mens ongetwijfeld van de donkerste gebieden van het leven naar een bestaan van hemelse luister leiden. Iemand die anderen onzelfzuchtig van dienst is, zal niet alleen het doel en de vervulling leren kennen van de weg die langs alle lichtende werelden van de goddelijke Geest omhoog leidt, maar hij zal ook bewustzijnsverruimende ervaringen meemaken, en een vreugde en een vrijheid die zich altijd blijven verdiepen. Zo’n volledige en onvoorwaardelijke toewijding en intelligente focus zijn de kenmerken van ontwaakte dienaren van de wereld, en daarmee scheppen zij een oase in een chaotische wereld. Zulke Dienaren zijn blij, want ze zijn door het goddelijke geïnspireerd om het gekozen pad tot het eind te blijven volgen, net zo lang tot ze de beloofde bevrijding ervaren, met de bijbehorende totale sereniteit, de volledig zuivere vrede en volmaakte heiligheid.

 

Voor zulke spirituele overwinnaars is het de Waarheid die hun redder is geworden – de enige redder die er is. De Waarheid is hun poolster waarmee ze de terugweg naar huis kunnen vinden, en dienstbaarheid is hun onfeilbare methode om die weg te gaan. De Waarheid is hun paspoort waarmee ze het Beloofde Land in mogen, en het verzekert alle blije reizigers van hun uiteindelijke bevrijding van de slavernij van alle wereldse begoochelingen. De Waarheid kan alleen ervaren worden in dienstbaarheid aan anderen, en is voor iedere reiziger op de weg van het leven het enige dat de persoonlijke ziel kan voeden. Waarheid brengt Liefde in de dienstbare mens, en dat is verfrissend en vervullend voor de dorstende ziel en weldadig voor het verlangende hart. Waarheid vult de mens die leegte voelt. Waarheid stelt het goddelijke in het vooruitzicht, en daarmee herstelt het hoop en inspiratie bij ieder die in deze verwarrende wereld verdwaald is, en het bevrijdt hem van zijn gebondenheid aan het zelf. De Waarheid is het licht aan het einde van de donkere tunnel van alle illusies van het lagere zelf. Iedere vreugde komt voort uit de Ene Grote Vreugde van de Waarheid. Het zoeken en vinden van Waarheid is het enige doel van het leven. Het is de enige realiteit die, spiritueel gezien, de moeite waard is om voor te leven en te sterven. Als een eeuwige en onuitputtelijke bron stroomt Waarheid onverbiddelijk door de hele Schepping met slechts één intentie, namelijk zijn eigen hart – goddelijke Liefde – te openbaren, en de volmaakte manier om dat te doen is via dienstbaarheid aan anderen.

 

Als we onszelf onvoorwaardelijk in onzelfzuchtige dienstbaarheid aan de wereld opofferen en we als ootmoedige instrumenten van goddelijke Wil fungeren, dan zullen we tot ons genoegen merken dat het oneindig grote geschenk zich inderdaad in ons leven manifesteert – even duidelijk als de glimlach van de zon op een frisse nieuwe lenteochtend. Dit is het onvermijdelijke gevolg van onze geïnspireerde toewijding aan het hoogste goed van iedereen. Omdat we het ware begrip in ons leven hebben geïntegreerd, is het volgens de wet onvermijdelijk dat het goddelijke zich aan ons zal openbaren. Zo zullen we door onze juiste instelling de onuitsprekelijke vreugde van een verruimd bewustzijn en spirituele bevrijding bereiken, en de zich eeuwig ontvouwende schoonheid van de Hemel zal dan een onvergankelijke werkelijkheid voor ons worden die volledig past bij ons wijze besluit om alles evenzeer lief te hebben.

 

“Wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn.” – Marcus 10:4.

  

 

Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstukPagina voor het laatst bewerkt op: 16/04/2005