Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

De Roep tot Dienstbaarheid

.Het moment van het grote ontwaken is nu aangebroken. Jullie hebben ervoor gekozen om je ogen op te slaan, om weg te kijken van de duisternis en je blik op het licht te richten, en daarom zijn jullie gezegend met de aanblik van een nieuwe dageraad voor de Aarde. Omdat jullie harten verlangden naar vrede als er oorlog heerste, en naar het tonen van medeleven als wreedheid domineerde, en omdat jullie verlangden naar liefde als jullie harten van angst bevroren waren, daarom genieten jullie het voorrecht om werkelijke genezing bij de wereld binnen te mogen leiden.


De Schepper koos jullie handen om uit te reiken naar de eenzamen, en Hij koos jullie ogen om de onschuld in de schuldigen te zien, en jullie lippen om de gewonden te troosten. Laat er geen pijn meer zijn! Jullie hebben al veel te lang in duistere dromen rondgedwaald. Nu moeten jullie in het licht stappen en staan voor alles waarvan jullie weten dat het waar is. Er moet nu eens en voor altijd een eind gemaakt worden aan angst, en het ligt in jullie vermogen om dat te doen.

 

Alleen jij kunt jezelf vinden. Alle antwoorden zijn in jou. Je moet nu anderen leren wat jij geleerd hebt. Jouw begrip is je niet alleen voor jezelf gegeven, maar vooral ook om een gepijnigde en vermoeide wereld te begeleiden naar een stille plek in een nieuw bewustzijn.

 

Ga heen en breng een boodschap van hoop. Wijs de weg naar genezing door zelf met je totale wezen te leven. Jullie broeders en zusters zullen volgen, en als jullie door de poort van beperking gaan, zullen jullie verenigd worden, herenigd met al diegenen die verloren waren gewaand. Er bestaat geen verlies in de Schepper. Kies het pad van vergeving, en je zult tranen plengen van vreugde vanwege het goed dat je in eenieder ziet.

 

Ga heen en leid het leven van de stralende ziel die je bent. Je bent belangrijk, je bent nodig, en je verdient alle achting. Laat nooit de duistere mantel der angst het licht van jouw inzicht bedekken. Je bent niet geboren om te falen, je bent bestemd om te slagen. De hoop van de wereld is in jouw borst geplant en succes is voor jou verzekerd, want jij staat voor de De Ene die jou geschapen heeft. – “The Children of Light”, Alan Cohen.

 

Het is waar dat Dienaren – Kinderen van het Licht – liefde en vriendelijkheid voor iedereen laten zien, maar we moeten niet vergeten dat ze ook een vernietiging komen brengen, want ze hebben de opdracht gekregen om het onkruid van onwetendheid uit de paden van de Aarde te wieden, zodat er nieuwe gewassen kunnen groeien en bloeien. De gezamenlijke kracht van hun ontzagwekkende en vurige weldaden zal de somberheid op Aarde vernietigen die nu als een doodskleed over de geest der mensheid hangt. Dienaren “komen niet om vrede te brengen, maar zij brengen het zwaard”, en de idealisten in de wereld die zich een beeld hebben gevormd van het heilige karakter van een ontwaakte Dienaar – misschien gebaseerd op de extatisch gelukzalige heiligen van vroeger – zullen allemaal worden teleurgesteld! Dienaren die in deze periode het front van de verandering vormen, moeten eerder strijdlustig zijn dan heilig in hun uiterlijk gedrag, want om hun doel te bereiken moeten zij zonder enige terughoudendheid aanvallen en zo de sluier van illusie aan stukken scheuren. Deze sluier is gemaakt en in stand gehouden door kwaadwillende wezens die de mensheid al heel lang met vibraties gevangen houden. Zo hebben zij haar belet enige werkelijke vrijheid, vrede of geluk te ervaren.

 

We kunnen natuurlijk niet verwachten dat de krachten der duisternis, die al eeuwenlang op Aarde heersen, hun heerschappij zonder veel tegenstand zullen opgeven. Daarom zullen de komende jaren voor de niet-ingewijden een verschrikkelijke en verwoestende aanblik bieden, maar in de ogen van de ziel die werkelijk kan zien wat er gaande is, zal het er juist uitzien als zwanger van de kracht van gerechtigheid en rechtvaardigheid. De planeet is hard aan een grote schoonmaak toe, en die schoonmaak zal een stortvloed van goddelijk licht met zich meebrengen die onvoorbereide mensen zal verblinden en overspoelen. Dit licht zal echter de mensen die zich wel voorbereid hebben, op een ongekende manier verheffen, want zij zullen een grote spirituele transformatie meemaken als de Waarheid zich onthult. Zelfidentificatie is de grote vijand van de Waarheid. Daarom ligt er alleen gevaar, spijt en angst in het verschiet voor mensen die het kwaad van zelfzucht in zich dragen, want er staan overal spiegels langs de weg.

 

Iedere ziel is in talloze incarnaties herhaaldelijk en duidelijk gewaarschuwd: “Bereidt U voor! Bereidt U voor, want het Koninkrijk komt er aan!” Toch kiezen de mensen van vandaag juist liever pijn dan liefde als leraar. Waarschijnlijk zullen velen de waarheid over deze tijd niet geloven voordat hun bekende en vertrouwde werkelijkheid die nu afgedaan heeft, overal om hen heen in elkaar begint te storten. Het grootste deel van de mensheid zal in de komende omwenteling harde maar onvermijdelijke lessen moeten leren. De mensen echter, die wel kunnen zien en begrijpen wat er gaande is, weten dat de Oogsttijd gauw komen gaat, en daarom zullen zij hun tijd goed gebruiken door zich actief aan dienstbaarheid te wijden. Hun geduld en volharding zal er zeker aan bijdragen dat zij straks eindelijk de zachtzoete vrucht van de goddelijke Belofte kunnen plukken.

 

Als Dienaren zorgen voor een reddingsboot van liefde en welwillendheid voor de mensheid, dan zullen ze tijdens de zondvloed van de planetaire schoonmaak blijven drijven. Dienaren kunnen zich verder troosten met het onweerlegbare feit dat de enorme collectieve intelligentie van hun groepsziel altijd over hen heeft gewaakt. Deze grote entiteiten begeleiden en beschermen hen, hoewel ze net buiten de gewone waarneming blijven. Als Dienaren diep in hun hart kijken, voorbij alle twijfels, en aandacht schenken aan hun diepste gevoelens en vertrouwen, dan zullen ze het bestaan en de nabijheid van hun spirituele familie als realiteit ervaren. Goddelijke respons op de behoefte aan begeleiding en bescherming in een moeilijke situatie is vaak onmiddellijk, als in een wonder. Er zijn steeds meer mensen die hierop durven te vertrouwen en ervan kunnen getuigen. Ondanks dat de ogen van Dienaren misschien nog deels versluierd, gestuurd en beschermd worden door verborgen, maar altijd aanwezige goddelijke Gidsen, zullen zij toch veilig naar de bergtop worden geleid – het uiteindelijke doel van hun lange pelgrimstocht. Op het afgesproken tijdstip zal alles perfect op zijn plaats vallen, en iedere ontwaakte Dienaar zal dan weten wat hem te doen staat. Alle liefhebbende harten zullen veilig door de komende storm heen komen. Door het volgen van deze innerlijke poolster, die zelfs in de donkerste nacht helder schijnt, zal iedere Dienaar de weg naar huis vinden.

 

Dit spirituele ‘thuis’ van het in ons wonende leven is echter niet een plaats, maar een staat van Genade, en die kan alleen verdiend worden door anderen lief te hebben. Als een Dienaar eenmaal is ontwaakt en zich heeft toegewijd aan dienstbaarheid aan zijn medemens die in een wereld van pijnlijke illusies verdwaald is, dan zal hij beseffen dat hij helemaal nergens heen hoeft te gaan en dat hij daadwerkelijk in staat is om de vibratie van zijn ‘thuis’ naar de Aarde te brengen en de genezende troost ervan met anderen te delen.

 

Door zo hun unieke geschenken en talenten belangeloos aan de huidige goddelijke Zaak op Aarde te wijden, zullen Dienaren over de hele wereld een belangrijke infrastructuur vormen van opvoeders, kunstenaars, genezers, zieners, planetaire beheerders, nieuwe wetenschappers, en zo meer. Zij leren de mensen de Wet van Liefde, Harmonie en Gezondheid. Zij begrijpen en leven bij de Wet van Creativiteit – en dus ook de Wet van Evolutie. Zij helpen bij het verwijderen van alles dat een heldere waarneming van deze wetten in de weg staat en dat daarom het ervaren van de goddelijke Realiteit moeilijker maakt. Ontwaakte Dienaren begrijpen heel goed dat de huidige wereldcrisis niet vraagt om workshops, cursussen en lezingen, maar om actief deelnemen aan het scheppen van de Nieuwe Wereld. Veel van deze Dienaren werken nu nog in het verborgene – stil en occult – want ondanks het feit dat spirituele leraren al eeuwenlang ontzaglijk veel inspirerende woorden gesproken en geschreven hebben, vieren zelfzucht, ziekte en immoreel gedrag nog altijd hoogtij op Aarde. Desondanks beseffen ze ook de hoge nood van dit moment heel goed, en als groep beginnen zij nu hun lange en noodzakelijke periode van zwijgen te doorbreken met een Nieuw Lied.

 

Dit Grote Lied van de Ziel is altijd weer nieuw, en het kon in het verleden gehoord worden als sommige bevoorrechte mensen het in hun zeldzaam toegewijde harten lieten klinken, want die waren dan vervuld van de vreugde van heilige dienstbaarheid. Zulke bijzondere en meevoelende mensen hebben oprecht gepoogd om allerlei lasten van de mensheid op hun eigen schouders te nemen. Meestal werden ze door de meeste mensen gemeden en slecht begrepen, maar doordat zij een toegewijde houding bewaarden, hielp de goddelijke Geest hen met hun bovenmenselijke taak door hun pijn te verdrijven en hun weg te vergemakkelijken. Zo hebben zij gedurende lange eeuwen van bereidwillig gezwoeg en geworstel ijverig geprobeerd om de mensheid op Aarde een voorbeeld te geven, in de hoop dat er een paar zouden zijn die hen wilden volgen. Als eenzame reizigers – kleine lichtpuntjes in de duisternis – hebben zij een zware last van liefdevolle opoffering gedragen. Toch zal zo’n offer door alle succesvolle Dienaren terecht gezien worden als een grote eer, want ze zijn nu aangekomen bij de eindfase van hun gemeenschappelijke reis. De vruchten van hun werk zullen binnenkort voor iedereen duidelijk worden, als zij in ongekende aantallen opstaan om het succes te verzekeren van deze huidige en uiterst belangrijke fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde. Alle ontwakende Dienaren beginnen nu te beseffen dat hun lange, moeizame en vaak pijnlijke liefdewerk voor deze wereld bijna klaar is, en dat het Aquariustijdperk niet een tijd zal zijn van lijden en offers, maar van vreugde. Zij zullen het kruis neerhalen dat het lijden van het Vissentijdperk kenmerkt, en zij zullen zich verheugen in een leven op Aarde vol spontane liefde en harmonieuze, doelbewuste samenwerking. Als dat langverwachte moment eindelijk aanbreekt zal iedere afgematte pelgrim een prachtige déjà vu-ervaring beleven. Dan zal al hun vermoeidheid verdwijnen, en dan zal het duidelijk worden wat er voor talloze mensenlevens in het verschiet ligt. Dat moment betekent het einde van een lange cyclus en het begin van een nieuw en stralend tijdperk voor de mensheid.

 

Alle nog niet ontwaakte Dienaren worden nu opgeroepen zich hun ware aard en hun taak te herinneren, en om hun posities in te nemen en hun aangeboren vermogen om anderen te helpen te gebruiken. Zo kunnen ze vertegenwoordigers van de Nieuwe Geest worden, een actief element in het verruimende bewustzijn rond de wereld. Karma wordt gegenereerd door wat er gedaan of juist nagelaten wordt, afhankelijk van wat iemand begrijpt. Daarom zijn Dienaren aan hun taak gebonden en verplicht te handelen volgens de hoogste waarheid die ze zich hebben herinnerd. Kennis betekent dus zowel een geschenk als een verantwoordelijkheid, en omdat Dienaren de sleutel bezitten van het Nieuwe Leven, worden ze door de Heren der Evolutie, die het Goddelijk Plan op Aarde overzien, aangemoedigd om zich wijselijk toe te leggen op dienstbaarheid aan de wereld. Zij worden nu aangespoord om de verborgen krachten die voor hen beschikbaar zijn te gebruiken, want zo kunnen ze positieve dingen laten gebeuren die het goed van iedereen dienen. Zo zullen ze een eind maken aan de illusie van afgescheidenheid en in plaats daarvan het Nieuwe Wereldbewustzijn manifesteren.

 

Nu dragen alle ontwakende Dienaren de verantwoordelijkheid om initiatief te nemen en moeite te doen om anderen te bereiken met belangrijke en op dit moment relevante informatie. Daar komt nog bij dat de toegewijde hulp van de hele mensheid nodig is als we de komende natuurrampen een beetje willen temperen, en Dienaren moeten dus alles doen wat in hun vermogen ligt om de mensen daartoe te inspireren. Het is onze beschikbare tijd waar de grote spirituele Hiërarchieën ons vandaag om vragen, en het is onze praktische inzet en kundigheid die nodig zijn om de mensen te helpen die geholpen kunnen worden. Het is onze barmhartigheid en liefde die beide zo hard nodig zijn, want er is niet alleen grote behoefte aan balsem voor de wonden van de mensen, maar vooral ook aan goede begeleiding en juiste informatie over wat er nu, spiritueel gezien, gebeurt. Het is onze dienstbaarheid die verlangd wordt in de steeds intenser wordende situatie in de wereld, want daarmee kunnen we al die mensen bereiken die bij willen dragen aan wat moet en zal geschieden. Het is onze onzelfzuchtige meditatie, onze inspiratie, onze innerlijke en uiterlijke toewijding, en onze invocatie die het kanaal zullen vormen waardoor de Nieuwe Geest deze wereld kan binnenkomen. In de nabije toekomst zal er heel veel pijn en lijden kunnen worden voorkomen als we een juist inzicht hebben in de huidige omstandigheden en als we dat intelligent in het dagelijks leven toepassen.

 

Over het algemeen is het op Aarde zo dat we alleen door diep en veelvuldig lijden ontdekken dat er in deze wereld van verlangen en onvervuldheid geen geluk te vinden is. Pas dan keren we ons met heel ons hart naar de goddelijke Geest en roepen we oprecht om hulp. Als we de goddelijke Geest er van kunnen overtuigen dat we zo goed als we kunnen in overeenstemming met de bedoelingen van het Goddelijk Plan willen leven, dan zal er hulp uit de onzichtbare werelden komen. Oprechte en onzelfzuchtige invocatie zal zeker beantwoord worden met spirituele kracht. Dat zal blijken uit het feit dat we op de meest onverwachte momenten goddelijke steun op ons Pad zullen vinden.

 

* * *

 

Alle ontwaakte Dienaren zijn realisten. Zij hebben niet de donquichotterige en dromerige instelling die in de New-Agewereld tegenwoordig zoveel voorkomt, want deze houding is de voedingsbodem voor vrijwel alle vormen van imitatiespiritualiteit waarin allerlei grootse maar onjuiste dingen worden beloofd, zoals een paradijs waar iedereen zomaar binnen zal kunnen komen. Iemand heeft ooit eens gezegd dat er geen lift is naar succes, we zullen allemaal de trap moeten nemen. Geen enkele New-Age geneeswijze; geen enkele religieuze leerstelling, techniek voor zelfverbetering of verlichte goeroe; en geen enkele redding door buitenaardse wezens zal ooit iemand bevrijden of meer spiritueel maken. Mensen kunnen alleen oprijzen vanwaar ze nu zelf staan door hun eigen oude en huidige ervaringen als springplank te gebruiken naar een dieper begrip en groter besef, en verder door te geven van wat ze hebben, in dienstbaarheid aan de wereld, en door anderen lief te hebben. Niet meer en niet minder.

 

Volgens de nieuwe wetten van het Aquariustijdperk moeten alle serieuze kandidaten voor de Oogst tijdens de geboorte van de Nieuwe Wereld vooral goed aandacht besteden aan de volgende feitelijkheden: Als iemand niet klaarstaat om blij en spontaan alles te geven wat hij kan om het hoogste goed van iedereen te dienen, of als er enige angst of terughoudendheid in iemand aanwezig is, of als hij op een andere manier op zichzelf gericht is, dan sluit hij zich daarmee automatisch buiten de gelederen van ware dienaren van de wereld en dan kan hij dus geen deel uitmaken van het Ene Goddelijke Werk op Aarde. Ware spirituele dienstbaarheid sluit alle compromissen uit. Bovendien zal in de komende tijden blijken dat alles weggenomen zal worden dat voor zichzelf gehouden wordt, alles dat niet onzelfzuchtig in dienstbaarheid aan anderen aangeboden wordt als bijdrage aan de Ene Grote Zaak.

 

Mensen die niet oprecht liefhebben en de mensheid proberen te helpen, kunnen niet tot de Nieuwe Wereld toegelaten worden. Mensen die alleen voor zichzelf leven, zullen de genade van het Aquariustijdperk niet kunnen ontvangen, maar mensen die vrijwillig hun leven wijden aan het helpen van anderen, zullen door de Nieuwe Geest spiritueel verheven worden. Mogen alle Dienaren daarom nooit vergeten dat er maar één weg bestaat, en als men die weg gevonden heeft en gezien heeft waar die heen leidt, dan kan niets hen nog hinderen, afleiden of verstoren om deze weg naar huis te volgen. Het volgen van deze Lichtende Weg zal eeuwigdurende beloningen brengen. Er is geen enkele reden tot twijfel – de grote vijand van vooruitgang. Als Dienaren ooit een hindernis op hun weg tegenkomen die te groot en te moeilijk lijkt, dan moeten zij niet twijfelen, want alle Hemelse Gidsen staan klaar om hem te helpen en te beschermen. Er is altijd een inherente goddelijke solidariteit tussen degenen die in harmonie met de welwillende Krachten van het Goede leven, en daarom is het vanzelfsprekend dat iemand die oprecht het Ware Pad wil volgen tijdens alle ups en downs van het leven geholpen en beschermd wordt door de onzichtbare, maar altijd beschikbare hulp van goddelijke Gidsen. Omgekeerd is het ook zo dat iemand die juist op zichzelf gericht is, veel eerder te maken krijgt met pech en tegenslagen. Zo iemand kan vaak geen veilige haven vinden ter beschutting van de schijnbaar wrede stormen en orkanen van het leven.

 

Het licht van het Nieuwe Wereldbewustzijn zal voor iedereen net zoveel worden als de mate waarin zij van hun hart geven om anderen te helpen. De waarheid over deze periode zal zich vanzelf van binnenuit aan hen openbaren: “Maakt U zich in deze uren geen zorgen over wat U zult zeggen. U zult niet hoeven nadenken over wat U moet zeggen, de Heilige Geest zal U overschaduwen en U de juiste woorden geven.” – Jezus. Het met iedereen delen van de waarheid van deze tijd is het begin van het volgen van het ware Pad, en iedere stap zal ons dichter bij de Poort van Bevrijding brengen. Diensten kunnen echter alleen verleend worden als er om gevraagd wordt. Als iemand nog ondergedompeld is in het oude beperkende wereldbewustzijn en de gedachtepatronen die daarbij horen, dan zal niemand hem kunnen bevrijden, ook niet door te proberen hem los te trekken met de kracht van gedachten of emotie. Een groot aantal zielen zal er – bewust of onbewust – voor kiezen om niet gebruik te maken van de ongekende gelegenheid die er nu met de komende Oogsttijd geboden wordt. Zulke zielen zijn herkenbaar aan hun vibratie, en hun vrije wil zal gerespecteerd moeten worden, hoe ongelukkig of pijnlijk hun keus ook lijkt. Zij zullen te zijner tijd – ooit in een andere wereld – een nieuwe kans krijgen. Dienaren moeten ze niet te lang blijven dralen als er niet naar hen geluisterd wordt, of als men hun boodschap niet wil ontvangen. Dan kunnen ze beter elders verder gaan met het royaal zaaien van de zaadjes van Waarheid, want er bestaan wel degelijk vruchtbare geesten in de wereld die wel blijmoedig naar het licht streven, het Goddelijk Plan willen dienen en de Nieuwe Geest willen ontvangen.

 

Het is nu tijd dat alle Dienaren in de wereld vlug alle opdelingen, dualiteiten en afscheidende illusies opzij zetten. Nu moeten ze hun middelen bundelen en gebruik maken van deze grote gelegenheid om Moeder Aarde te helpen met haar hergeboorte. De planeet heeft grote behoefte aan verloskundigen, aan mensen die op dit bijzondere moment deze dienst kunnen verlenen. Het vereist mensen met een volkomen verenigd bewustzijn om dit te kunnen laten slagen, want geen enkele groep mensen kan als eenheid te werk gaan als zij elkaar niet werkelijk liefhebben en dienen. Goddelijke krachten kunnen niet door een groep stromen als er tussen de groepsleden disharmonie heerst. Alle Dienaren worden hierbij nu opgeroepen om bewust hun spirituele taak in de wereld op zich te nemen, om op te staan en in deze tijd van beproevingen een voorbeeld te zijn voor anderen. Zij zullen helpen met het vervullen van de Bestemming der Tijden, want alleen samen als Een kunnen we de genade en glorie van de Nieuwe Wereld binnenbrengen.

 

De Dienaren aan de onzichtbare kant van het leven hebben ons met hun oproep een gelegenheid geboden, en nu wachten zij op een actieve en positieve respons. Zij kijken vol liefde, geduld en enthousiasme toe, en ze blijven opletten en hulp bieden bij alle oprechte pogingen om het Goddelijk Plan verder te helpen, zoals het verankeren en verspreiden van de nieuwe Aquariusenergieën op Aarde en het voorbereiden van de komende geboorte van een Nieuwe Tijd. Deze Grote Zielen hebben zich nu als het ware boven de planeet begeven, en ze staan klaar om meer Liefde en genezende kracht naar binnen te laten stromen ten behoeve van de mensheid. Het vermogen om dit te ontvangen is direct afhankelijk van een juiste en onzelfzuchtige houding en van een vlot en altruïstisch handelen van de mensen die bewust zijn en ervoor klaar staan.

 

De roep om redding van de wereld heeft al geklonken, en velen beantwoorden hem op allerlei manieren. Hun beweegredenen zijn vaak gemengd, en hun respons is nog wel eens geïnspireerd door een verlangen naar persoonlijke veiligheid, groei, erkenning, of een andere vorm van persoonlijk gewin. Dienaren moeten boven zulke zelfzucht uitstijgen, want dergelijke reacties kunnen juist in deze tijd de roep om dienstbaarheid ernstig bemoeilijken. Ook laat dit zien dat de bekende waarschuwing waar is: “Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” De huidige roep tot dienstbaarheid probeert sterk tot juiste actie aan te sporen. De grote boodschap aan alle Dienaren in de wereld is deze: Zoek het goddelijke, zorg dat je begrijpt wat er gebeurt, herinner je je doel, kom bij elkaar, zuiver jezelf, bereid je samen voor en wees dienstbaar aan je medemens.

 

Dienaren hebben op momenten van contact met het goddelijke kostbare glimpen opgevangen van de op handen zijnde glorie. Mogen zij deze niet vergeten tijdens deze laatste strijd voor het vestigen van gerechtigheid op Aarde, en mogen zij altijd anderen proberen te inspireren, en hen herinneren aan het grote moment dat de deur naar de nieuwe Wereld open zal gaan. Dan zal ieder die er voor klaar is naar binnen kunnen gaan. Mogen Dienaren zich door geen enkel obstakel laten stoppen, maar mogen obstakels hen in plaats daarvan inspireren om juist extra vastberaden en met hernieuwde moed door te blijven zetten. Moge verleiding, angst en twijfel hen noch afschrikken noch afleiden van hun doel om de mensheid zich in het Nieuwe Licht te helpen verheffen, en mogen zij zo ook zichzelf verheffen. “Als wij ons halverwege door angst laten stoppen, dan zullen we alleen de stemmen van de nacht horen die ons uitlachen. Maar als we moedig volhouden en de bergtop bereiken, dan zullen we ons met gezang van triomf en vreugde bij de hemelse zielen voegen.” – Kahlil Gibran.

 

De straffe wind van koppige onwetendheid die vandaag de dag de zee van bewustzijn op Aarde teistert, vereist stevige zeilen van de Dienaren, en een goede navigatie om hun vloot op koers te houden. Het succes van hun grote reis hangt af van de toewijding van de harten van alle bemanningsleden, van hun helderheid van intentie, en hun eenheid van geest. Ieder groepslid vormt een waardevol aandeel van het hele gezelschap. Met de ogen gericht op de opkomende Zon van de Nieuwe Dag, en met hun harten verenigd, zijn Dienaren verzekerd van hun overwinning en hun langverwachte Totale Bevrijding.

 

 

 

Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstukPagina voor het laatst bewerkt op: 16/04/2005