Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Waarheid: De Toegang naar Liefde


Zo gauw men zich geheel en al gaat toewijden aan het Ware Pad, komt men er achter dat de Waarheid de toegangspoort is naar de Liefde. Het wordt op dat ogenblik duidelijk dat de zoektocht naar de Waarheid en uiteindelijke realisatie, de weg is die leidt naar goddelijke Liefde. Daar waar Waarheid is, zal men ook Liefde aantreffen. Die twee lopen hand in hand: Liefde is Waarheid en de Waarheid is Liefde. Tot het moment dat het hart en het verstand zich gaan verenigen en ťťn gaat worden en men de pure Waarheid zelf gaat liefhebben, in zijn eigen licht, zonder aan de reeds perfecte, pure, heilige Aard daarvan iets af te dingen of toe te voegen met iemands persoonlijke en onverlichte ideeŽn, kan de Liefde niet tot in zijn volheid komen. Want Liefde kan niet verblijven in een lawaaierige, zich zelf dienende en dus onheilige tempel. Wanneer men innerlijk slechts gevuld is met een voorwaardelijke of zelfzuchtige liefde, een duistere liefde, ťťn die koppig en eigenwijs is en die gemakkelijk boos wordt, dan is dit een valse liefde, en daardoor niet Echt. En deze liefde duurt slechts totdat de valsheid die dit steunt, wordt uitgedaagd; want dan, wanneer het wordt bedreigd, zal zijn gezicht lelijk worden en in haat veranderen.

Ware Liefde echter, is onvoorwaardelijk. Het betekent slechts dat het altijd Liefde is, het houdt nooit op Liefde te zijn, en kan niets anders zijn dan Liefde, maar zo'n Liefde ervaart men alleen door en voor de Waarheid te leven. Omgekeerd zijn zoveel mensen in de wereld slechts op zoek naar de liefde voor de persoonlijkheid, voor het kleine zelf en zij menen dat, wanneer ze dit zo doen, zij liefdevol zijn. Vele mensen menen dat onvoorwaardelijke Liefde betekent om alles in dualiteit met liefde te beschouwen en behandelen. Maar 'God heeft geen respect voor persoonlijkheden', en toch, God is Liefde. Het is daarom ook verkeerd te geloven dat onvoorwaardelijke Liefde betekent om een illusie lief te hebben en die zo deze illusie, een door mensen gemaakte hallucinatie, bekrachtigt. Neen, ware Liefde houdt helemaal geen rekening met illusies, het ziet illusies niet, omdat Goddelijke Liefde Echt is, alles overstijgt en ligt daarom buiten bereik van alle door de mens gecreŽerde zinsbegoochelingen. Daarom, goddelijke Liefde houdt niet van de persoonlijkheid zelf, want die is slechts illusie. Liefde houdt van de Waarheid, die Echt is, en die ziet niet de waan van de gescheiden zelf, een zelfbedrog geboren uit onwetendheid van de mens.

De Waarheid zuivert het hart en verstand, het herstelt de oorspronkelijke visie van beiden en laat toe dat de mens zo het licht van de Liefde weer kan ervaren. Waarheid reinigt, vernieuwt en creŽert een lege plaats van binnen zodat de Liefde zijn intrede weer kan doen. Nu, op Aarde, zal de Liefde vanachter het zwaard van de Waarheid verschijnen, omdat de mensheid zo misleid is door zijn eigen duisternis en identificatie met zijn 'ik' dat het geheel en al vibreert in zijn eigen waandenkbeeld van leven. En Liefde - ware Liefde - kan niet binnenkomen via de droomtoestand waarin de mensheid verkeert. De Aarde is zo vervuild door de misleiding, zo verduisterd en chaotisch met al dat lawaai van onwetendheid, dat maar heel weinigen in deze wereld de zachtaardige stem van het eeuwige lied van de Liefde kunnen horen of voelen. Het bestaat gewoon niet meer voor het slapende hart van de mensheid. En zo zal de Waarheid, in deze tijd van nood op Aarde, zich een weg moeten banen om die vrij te maken voor de terugkomst van de goddelijke Liefde in de harten van het mensdom.

De Waarheid zal zich niet bezighouden met allerlei geloofsovertuigingen of opinies. De Waarheid bekommert zich niet om een mening, of een andere mening, of dit idee, of dat idee, alles dat wordt voortgebracht door een misleide geest. Echt, elk eigen uitgesproken zogenaamd denkbeeld die gebaseerd is op iemands eigen onverlichte percepties en projecties op dit leven, komen in het geheel niet in de buurt bij de Waarheid, omdat ze geen bestaansrecht hebben in die andere Realiteit. Want de Waarheid is Puur, Oprecht, en kent alleen zijn eigen Aard.

De Waarheid is geen kennis, noch is het wijsheid, alhoewel de Waarheid Wijsheid kan voortbrengen bij diegene wiens manier van zijn, absoluut en onvervalst Oprecht is. Goddelijke Waarheid gloeit en verdrijft alle duisternis en de verontreiniging van onzuivere vibraties; het brengt de valsheid berouwvol op zijn knieŽn, het zorgt ervoor dat het pad voor de goddelijke Liefde weer wordt recht gemaakt zodat het weer kan tronen als een Koning in het hart van een mens. De Waarheid creŽert een plek, vrij van misleiding en onwetendheid, zodat de Liefde zich daar weer thuis kan voelen.

De Waarheid, gevolgd door goddelijke Liefde, verschijnt nu in deze wereld. En al diegenen die zich toegewijd zijn geweest aan het zoeken naar het echte Licht, de echte goddelijke Natuur, en die zich dus geestelijk hebben verbonden met het dienen van die Eenheid zonder enig compromis of eigenbelang, zullen nu duidelijk zien dat de Waarheid alle leugens en waandenkbeelden van het ego zal verbrijzelen. En daarom mag zijn komst in de wereld ook wel 'De Dag der Reiniging' worden genoemd. Want dat is precies wat er gaat gebeuren op Aarde.

De wereld is een denkjungle geworden, vol met fysieke afleidingen en zelfingenomen meningen en ideeŽn. Zulke ideeŽn dienen alleen de lagere duistere denkbeelden van het kleine zelf, in plaats van de Waarheid van het Al, het Ene dat in zijn volheid verblijft in de echte Realiteit dat niet van deze wereld van illusies is.

Goddelijke Waarheid beziet alles in hetzelfde Licht en dient iedereen in gelijke mate. Het zwaard van de Waarheid hakt al die verwrongen aanhangsels van de door de mens zelf gecreŽerde illusies weg en brengt hem weer terug in een volmaakt gevormde en leeg lichaam die in staat is om goddelijke Liefde te ontvangen, overeenkomstig ieders eigen ware Natuur. Daarom is de Waarheid een grote Verlosser of Bevrijder van de mensen. Het is het Licht dat de mensen bevrijd van ieders eigen duisternis. Alleen zo kan de Liefde het hart vullen en het verheffen tot een (bewustzijns)staat van Vreugde en Zegening.

Vele mensen zijn bang voor de komst van de Waarheid op Aarde; zij vrezen het zwaard dat momenteel in het hart van de wereld wordt geduwd en daarom ook in de harten van iedereen die hier leven, omdat het een eind maakt aan alles dat onwaar is, een eind aan al het egoÔsme. Het maakt een eind aan het huidige bewustzijn van agressor versus slachtoffer, dat een alledaagse manier van doen is geworden binnen het leven van de overgrote meerderheid van vandaag de dag. De naderende Waarheid voorspelt het einde van alle waandenkbeelden van het lagere zelf, het einde van hebzucht en het einde van alle leugens. De Waarheid is de nederigheid zelve en brengt alle wezens terug op hetzelfde niveau van berouw en nederigheid, waar niemand op geen enkele wijze iemand anders ook maar zou kunnen overschaduwen. De Waarheid is de grote Gelijkmaker. Het stelt en maakt iedereen aan elkaar gelijk. De Waarheid brengt voor de mensheid een einde aan de duistere wereld, en brengt ons de geboorte van een nieuwe wereld. De Waarheid is een machtige loutering van harten, zodat het Woord weer zichtbaar wordt voor allen. De stille Waarheid die zich een weg baant door de donkere vallei, die het oprechte hart doet ontwaken in een nieuw leven, zodat de Liefde de wereld kan binnenstromen en weer mag bestaan in al zijn volheid. Als zodanig sluit het geen enkel compromis tijdens zijn missie; hoe zou het dit ook kunnen? Wanneer de absolute Waarheid elk individu raakt, is het net als een spiegel waarin iedereen precies kan zien hoe men er uitziet en welke meester men tot dusver heeft gediend.

***Jezus zei: 'De mens houdt niet van het licht, want het onthult zijn verdorvenheid; de mens houdt van het donker.'

De Waarheid onthult inderdaad alle verdorvenheid, misleiding en duisternis. Het legt zijn schuilplaats bloot, ontmaskert alle onjuiste ideeŽn die ontelbare generaties lang gebruikt zijn geweest om lichtgelovige mensen te kunnen afleiden en bedriegen. De Waarheid onthult alles, legt alles bloot en is absoluut eerlijk tot in de kern. En zijn zwaard wordt nu in het wereldhart gestuurd door de goddelijke Wil. De Waarheid zuivert het verstand en het hart, het verteert alle angst, valsheid. Donkere materie en dito energie lossen op waardoor zodoende een mogelijkheid wordt geopend voor het kleine zelf om zichzelf over te kunnen geven aan de goddelijke Liefde die al zo lang wachtte om binnen te kunnen stromen.

Goddelijke Waarheid wekt goddelijke Liefde op, want die twee zijn onafscheidelijk. De Waarheid wordt opgeroepen door een volstrekte innerlijke eerlijkheid en een nederige, maar toch een vastberaden drang om dit uit te zoeken. Maar tijdens het einde - de grote Dag der Reiniging - zal de spiegel van de Waarheid omhoog worden gehouden voor iedereen, ongeacht ieders wens om zijn eigen illusies te willen behouden. Wanneer dit plaats vindt, mag de Liefde het oprechte hart weer opheffen in de armen van de Vrijheid, terwijl zelfzuchtige harten noodzakelijkerwijs op het rad van leven en dood zullen moeten blijven ronddraaien voor weer een nieuwe cyclus in het universum van pijn, strijd en lijden.

Alleen door de Waarheid lief te hebben met zijn hele ziel kan men goddelijke Liefde ervaren. De Waarheid leidt naar Liefde en daardoor is de Waarheid de toegang naar de Liefde. Wanneer er van binnen niets anders overblijft dan zichzelf in alle eerlijkheid onder ogen te zien en zo met overgave te kunnen huilen en berouw te tonen, zal de Liefde dat hart naar een hogere plaats van zuiverheid en devotie brengen. Maar altijd zal het zo zijn dat op een donkere en niet goed functionerende planeet, de Waarheid eerst zal terugkomen om de duistere, verrotte wortels weg te hakken en te kappen, waarop zich men staande hield, waardoor bedrog en misleiding kon groeien en zich verspreiden. Het is die onheilige grond van zelfzucht en haat, waaruit alles is opgerezen dat uit vergissing is gecreŽerd en in stand gehouden.

De zoete, zachtaardige vreedzaamheid van (goddelijke) Liefde kan zich ergens pas goed thuis vinden als dat huis eerst door het zwaard van de Waarheid tot op de fundatie is blootgelegd, en iemand is bevrijd van die eindeloze dwalingen van een trotse geest en bang hart. Waar men zulk lawaai en afleiding aantreft, kan men de zachtaardige stem van de Liefde niet horen en daar ook geen aandacht aan geven. De Waarheid brengt de warboel aan gedachten tot zwijgen en maakt de geest vrij van zijn vervormde ideeŽn, afgescheiden opinies en dualistische meningen. Het snijdt de tong van het lawaaierige ego eruit, zodat een innerlijke stilte wordt gecreŽerd, waardoor men weer in staat is om de zachte en tedere ritmes van goddelijke Liefde in het hart te horen en te voelen.
Vandaag de dag in ons tijdperk van gecultiveerd intellect zien we dat grote aantallen mensen vol zijn met hun eigen versie van de waarheid, maar dat is de grootste misleiding van allemaal, want er was, en er is altijd maar Een Waarheid geweest, en dat is Gods Waarheid, goddelijke Waarheid. En geen enkele verlangende verklaring, vol met lege en onwezenlijke uitingen van 'liefde en licht' of 'vrede op aarde' kan de weg openen naar ware (goddelijke) Liefde en heling. Hooguit kunnen dergelijke beweringen de mens inspireren tot het zoeken van de echte Werkelijkheid. Alleen de absolute, onopgesmukte Waarheid, die de toegangspoort is naar goddelijke Liefde, kan deze planeet opnieuw transformeren naar een paradijselijke staat en het menselijke ras terugbrengen tot de originele toestand van Adam en Eva, zoals het in den beginne was.

Een dergelijke Waarheid komt dezer dagen weer terug, want het door de mensheid zelf gecreŽerde kwaad is hard op weg onze planeet te verstikken. De grote Dag der Reiniging aan het einde van deze belangrijke cyclus is heel dichtbij. Iedereen zou er daarom goed aan doen al zijn eigen ideeŽn en al zijn individuele opinies over liefde en licht en vrede op Aarde, wat dat ook moge betekenen en met zich mee zou kunnen brengen, op te bergen en in plaats daarvan het Ware Pad op te gaan in een nederige, openhartige eerlijkheid. Want alleen door zo?n juiste houding - of manier van zien - en een overgave van de eigen vrije wil naar de goddelijke Wil die in staat is goddelijke Liefde in al zijn volheid weer terug te doen keren naar de menselijke levensgolf, kan elke ziel die klaar staat, ontwaken naar zijn ware Aard.

Laat gezegd zijn, dat in deze tijd op Aarde, Eerlijk zijn naar onszelf het beginpunt vormt van de weg die leidt naar de Waarheid en de Waarheid is de toegangspoort naar de Liefde. Het kan ook niet anders dan dat alleen door de Waarheid de Liefde kan terugkeren, zodat de Aarde en het hart van de mensheid kan worden gereinigd en opnieuw kan worden teruggevoerd in lijn met de universele Harmonie.


' O machtige, diamanten vajra van de Waarheid, breng het tot een einde. Vernietig! Vernietig!'

Een Boeddhistische hymne


 

Terug naar Ongewone Inzichten

Pagina voor het laatst bewerkt op: 15/04/2005